Богословље

Библијски теолог - Филон Александријски - Неки аспекти Филоновог схватања Логоса и поистовећење Логоса са старосавезним Анђелом Господњим

Родољуб Кубат
Православни богословски факултет
Београд

Богословље: 1-2 (2005) 49-65
Цео текст (.PDF) УДК 27-225

 

Abstract. Овај прилог је покушај да се Филон Александријски представи као тумач старосавезних текстова, у контексту теолошких идеја наслеђених из библијског и каснијег јудејског предања, чиме се у исти мах показује и то да Филон у многим тачкама свог теолошког опуса није морао да зависи од теолошко- философских идеја јелинског света. Основне тачке предложеног рада су неки аспекти Филоновог схватања Логоса, његово поистовећење са Анђелом Господњим и неки елеменити тријадолошких размишљања. Истовремено овај текст покушава да укаже на недовољно позната теолошка становишта која су била заступљена у извесним јудејским круговима (поготово у апокалиптици) који су у основи били блиски Филону. У тим круговима заступане су теолошке идеје различите у односу на познији фарисејски ексклузивни монотеизам. То је, пре свега, идеја „другог“ Бога која се у различитим формама пројављивала у теолошким круговима позног јудаизма, а корене је вукла још из Старог Савеза. Филон је тог „другог“ Бога назвао Логос и изједначио га са старосавезним Анђелом Господњим. Такав Филонов концепт сагледан је у историјско- теолошком контексту који се односи на каснију хришћанску теологију односно сагледан је у контексту заједничких елемената при тумачењу старосавезног Предања.

Summary. Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, den Philo von Alexandrien als den Ausleger der Texten des Alten Testaments darzustellen und zwar im Kontext der theologischen Ideen die beerbet wurden von der biblischen und der spätjüdischen Tradition. Das zeigt zugleich dass Philo in vielen Punkten seines theologischen Denkens nicht abhängig ist von den philosophischen Ideen der hellenistischen Welt. Die Grundpunkte des vorliegenden Beitrages sind einige Aspekte der Philos Auffassung des Logos, die Gleichstellung des Logos mit dem Engel des Herrn, sowie einige Elemente seiner Trinitätsgedanken. Der Beitrag erinnert gleichzeitig an nicht genug bekannten theologischen Einstellungen die in gewissen jüdischen Kreisen einzutreffen sind (besonders in der Apokalyptik), denen aber Philo im Grunde sehr nahe stand. In den erwähnten jüdischen Kreisen wurden die theologischen Ideen gepflegt, die sich aber unterscheiden von dem späteren pharisäischen exklusiven Monotheismus. Das ist vor allem die Idee vom “zweiten Gott“, eine Idee die erscheint in den theologischen Kreisen des späteren Judaismus, obwohl ihre Ansätze schon im Alten Testament zu finden sind. Diesen “zweiten Gott“ hat Philo “Logos“ genannt und hat ihn gleichgestellt mit dem alttestamentlichen Engel des Herrn. Dieses Konzept des Philo wird betrachtet in dem historisch – theologischen Kontext der späteren christlichen Theologie, das heißt im Kontext der gemeinsamen Elemente in der Auslegung der alttestamentlichen Tradition.