Богословље

Етеријин спис Поклоњење Светим местима — Peregrinatio ad loca sancta о монаштву на Истоку

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 240–249

УДК:

  • 27-788:929 Егерија
  • 821.124’04-992
  • 27-788(33)”03”

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Book of Egeria (Etheria) Pilgrimage of the Holy Lands – Peregrinatio ad loca sancta - about Monasticism in the East