Богословље

Српска Православна Црква у Конкордатској борби 1937. године — покушај нове синтезе (II део)

Слободан Јаковљевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 269–293

УДК:

  • 322:271.222(497.11)”1937/1938”(093.2)
  • 271.222(497.11)-9”1937/1938”(093.2)

Цео текст (.PDF)

Slobodan Jakovljević
Serbian Orthodox Church in the Concordat Struggle of 1937 – An Attempt of a New Synthesis (Part II)