Богословље

Еклисиологија, генетика и политика настајања „нација“

Предраг Петровић / Томислав Пауновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 127–155

УДК: 27-523:341.1:172.15

Цео текст (.PDF)

Predrag Petrović / Tomislav Paunović
Ecclesiology, Genetics and Politics of the Appearance of “Nations”