Богословље

Српска Православна Црква у конкордатској борби 1937. године — покушај нове синтезе

Слободан Јаковљевић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 272–295

УДК: 271.22(497.11):322.9

Цео текст (.PDF)

Slobodan Jakovljević
Serbian Orthodox Church in the Concordat Struggle of 1937 – An Attempt of a New Synthesis