Богословље

Нивои тумачења текста у Коментару на псалме Диодора Тарсијског

Марина Стојановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 321–346

УДК: 27-277.2:27-9“03“

Цео текст (.PDF)

Marina Stojanović
The Levels of the Interpretation of the Text in the Commentary on Diodorus of Tarsus’ Psalms