Богословље

Улога свештенства у Балканским ратовима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 93–111

УДК: 271.222(497.11)-9”1912/1913”; 94(497)”1912/1913”

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The role of clergy in the Balkan wars