Богословље

Канонско-правна проблематика брачних сметњи - опште одлике тог феномена и сродство као брачна сметња

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 123–144

УДК: 271.2-747:347.6

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
The Matrimonial Impediments — Canonical Issues: General Characteristics of that Phenomenon and the Kinship as a Marital Impediment