Богословље

Српска литургијска пракса у 17. веку – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 и САНУ 356

Никола Јоцић
Београд

Богословље 1 (2013) 230–248

УДК: 091=163.1“16“; 27-528.8

Цео текст (.PDF)

Nikola Jocić
Serbian Liturgical Practice in the 17th Century – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 and САНУ 356