Богословље

Богословље 2 (2013)

Уводна Реч

Протојереј Радомир В. Поповић
главни и одговорни уредник

Цео текст (.PDF)

Садржај и CIP (.PDF)

Поимање библијског израза σωματικῶς — „телесно“

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 05–21

УДК: 271.2-277-284

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Understanding of the Biblical Term σωματικῶς — “Bodily”

Песма над песмама у егзегези Светог Григорија Ниског

Драган Радић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 22–40

УДК: 27-243.67:27-9”0100/0325

Цео текст (.PDF)

Dragan Radić
The Song of Songs in the exegesis of saint Gregory of Nyssa

Павлово разумевање апостолског служења

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 41–61

УДК: 27-284:27-732.1

Цео текст (.PDF)

Zdravko Jovanović
Paul’s Understanding of the Apostolic Ministry

Богослужбени и пастирски аспекти тумачења Књиге пророка Јоне

Иван Недић
дипломирани теолог мастер
Младеновац

Богословље 2 (2013) 62–77

УДК: 27-277.2:27-244.42:27-535.7-23

Цео текст (.PDF)

Иван Недич
Богослужебные и пастырские аспекты толкования Книги пророка Ионы

Предесенски списи

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 115–145

УДК: 27-245.8

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
On Some Pre-Essenic Writings

Прoтoпрeзвитeрa Никoлaja Aфaнaсjeвa виђeњe тajнe Црквe (oмaж oцу Никoлajу Aфaнaсjeву)

Давид Перовић, Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 146–156

УДК: 27-284:27-175

Цео текст (.PDF)

David Perović
Protopresbyter Nicholas Afanasiev’s Understanding of the Mystery of the Church (a Homage to Father Nicholas Afanasiev)

Теологија Цркве Проблем хришћанска рецепција јелинског појма теологија

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 157–171

УДК: 27-1:27-284

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Djakovac
The Theology of the Church - The Problem of Christian Reception of the Hellenic Term of Theology

Есхатолошке димензије антрополошких појмова код Светог Апостола Павла

Дражен Н. Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 182–197

УДК: 27-284:27-175

Цео текст (.PDF)

Dražen N. Perić
Eschatological Dimensions of Anthropological Terms in St. Paul the Apostle

Слободна воља као предуслов постојања хришћанског брака - мане воље као брачна сметња – кратко појашњење Брачних правила СПЦ

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 198–212

УДК: 27-423.4:27-45

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
Free Volition as a Precondition of Christian Marriage - Defect of volition as a marital impediment-

Утицај канона са сабора на Западу почетком IV века на одлуке донете на Првом васељенском сабору (325)

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 213–225

УДК: 27-267

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
Influence of Canon West Law Acts (from the beginning of the 4th century) on decrees of the First Ecumenical Council (held in 325)

Пастирско-богословска сарадња цара Маркијана и Светог Лава Великог у чувању православне христолошке вероисповедне мисли Цркве

Илија Марчетић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 226–240

УДК: 27-9:27-284

Цео текст (.PDF)

Ilija Marčetić
Pastoral and Theological Cooperation of Emperor Marcian and St. Leo the Great for the Preservation of Orthodox Christological Creedal Thought of the Church

Последњи дани патријарха Варнаве

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 241–255

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The Last Days of Patriarch Varnava

Словесна служба Свете Браће Ћирила и Меодија

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 256–268

УДК: 27-76-051

Цео текст (.PDF)

Zoran Ranković
The Rational Service of the Holy Brothers Cyril and Methodius

Наука о богослужењу у црквеним школама XIX века у Kарловачкој митрополији

Петар Николић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 269–289

УДК: 27-4:27-75

Цео текст (.PDF)

Petar Nikolić
Liturgical Science in XIX Century Church Schools in the Metropolitante of Karlovci

Теолошке импликације сликарства Милана Туцовића

Жељко Р. Ђурић
Висока школа — Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 2 (2013) 290–309

УДК: 27-526.6

Цео текст (.PDF)

Željko R. Djurić
Theological implications of the Painting of Milan Tucovića

Свештенослужитељи у манастирима према уставу Св. Венедикта Нурсијског

Борис Милинковић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 310–319

УДК: 27-725:27-789.2

Цео текст (.PDF)

Boris Milinković
Monastery Clerics according to the Statute of St. Benedict of Nursia

Почеци оснивања западно-сиријске (јаковитске) цркве

Драгана Јањић
Научни сарадник
Институт за Српску културу
Приштина/Лепосавић

Богословље 2 (2013) 320–335

УДК: 27-9:271.742

Цео текст (.PDF)

Dragana Janjić
The Beginings of Establishment West- Syrian (Jacobits) Church

Рецензије и прикази

Богословље 2 (2013) 345–365

Цео текст (.PDF)