Богословље

Да ли је познавање страног језика струке потребно и теолозима?

Ана Вујовић
Универзитет У Београду
Учитељски Факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 378.147::271.2:[81'243(497.11)
81'276.6-057.875:271.2

Богословље 77/1 (2018) 181–195

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се најпре разматрају неке од основних одлика савременог теолошког образовања у којем познавање страних језика игра важну улогу. Потом се посебно указује на значај и особеност страног језика теолошке струке и на две најчешће грешке које се јављају: с једне стране, супротстављање језика струке општем језику, а са друге занемаривање специфичности језика струке и потребе да се на нефилолошким факултетима управо он изучава. Уз коришћење аналитичке и дескриптивне методе, рад представља студијске програме предмета Страни језик на Правословном богословском факултету Универзитета у Београду и као њихов циљ издваја: 1) оспособљавање студената да на једном страном језику или на више њих користе стручну литературу, упознају културу датог језичког подручја и посебно његове духовности, што утиче како на повећавање општекултурног нивоа студената, тако и на развијање њихове критичке свести и стручних знања и 2) развијање оних језичких и професионалних компетенција које студентима омогућавају да се и сами изражавају на датом страном језику, усаврше своје вербалне способности и коректно овладају тим језиком у разним продуктивним видовима писане и говорне делатности у професионалним областима комуницирања. На крају се анализира значај постојања уџбеника страних језика за студенте теологије и подвлачи важност одржавања и чак развијања вишејезичности и у области теологије, као и у другим научно-стручним сферама. ▶ Кључне речи: савремено теолошко образовање, страни језик струке, студијски програми, уџбеничка литература, вишејезичност.


DO THEOLOGIANS NEED THE KNOWLEDGE OF LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES (LSP)?

Ana Vujović

Teacher Education Faculty
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Some of the basic characteristics of contemporary theological education in which knowledge of the foreign languages plays a significant role are primarily discussed in this paper. Further on, we are particularly pointing to the significance and particularity of the language for specific purposes (LSP) for theologians and the two most frequent mistakes which appear: on one hand, opposing the LSP to the general language, and, on the other hand, neglecting the particularities of LSP and the need that it must be studied at the faculties which are not the philological ones. Using analytical and descriptive methods, in this paper we analyze syllabi and their basic aims of the subject Foreign Language at the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade. The first aim is to train students to use their professional reference either in one or more foreign languages, to be acquainted with the culture of the language area and particularly its spirituality, and these influences should extend the general culture of students and their circuital consciousness and professional knowledge. The other aim is developing those language and professional competencies which enable students to communicate in a foreign language, to master their verbal abilities and make them competent at the language in the productive aspects in the forms of written and spoken skills in the professional areas of communication. In the end, we are analyze the significance of existence of the course book for foreign languages for the students of theology and multilingualism in the field of theology, what is particularly stressed, as well as in other scientific-professional spheres. ▶ Key words: contemporary theological education, language for specific purposes (LSP), syllabi, course books with resource packs, multilingualism.