Богословље

Херменеутички статус и динамика интерпретативних равни у Оригеновом делу Коментар Песме над песмама

Марко Делић
Евангелички теолошки факултет
Еберхард-Карлов универзитет у Тибингену
Тибинген
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-277.2 Ориген
27-1 Ориген
27-243.67-277

62–83

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се истражује херменеутички карактер приповедне и мистичке интерпретативне равни у оквиру Оригеновог дела Коментар Песме над песмама. У поступку анализе указује се и на Оригенов однос према античком егзегетском наслеђу. Предочавањем сложености литерарне структуре Коментара разматрају се експлицитно изражени, као и имплицитно присутни, интерпретативни поступци у спису александријског теолога. ▶ Кључне речи: приповедна и мистичка интерпретативна раван, топике пролога античких коментара, Песма над песмама, стручно-научна критика поезије.


Hermeneutical Status and Dynamics of the Levels of Interpretation in Origen’s Commentary on the Song of Songs

Marko Delic
Faculty of Protestant Theology
University of Tübingen
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In this paper, the hermeneutical character of the narrative and mystical levels of interpretation in Origen’s Commentary on the Song of Songs is examined. Also, in the process of analysis, the Origen’s attitude towards ancient exegetical heritage is highlighted. In presenting the complexity of the literary structure of the Commentary, both explicitly expressed and implicitly present interpretative methods in the Alexandrian theologian’s writing are being considered. ▶ Keywords: narrative and mystical levels of interpretation, the topics of the prologues of ancient commentaries, The Song of Songs, scholarly criticism of poetry.