Богословље

Молба прота Герасима и питање оснивања српског манастира Хиландара

Мирко Сајловић
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“
Фоча
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.2(560)-523.6-9(495.631)"11"
930.2:003.074=14(495.631)"11"

100–131

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Један од прворазредних историјских извора за историју оснивања манастира Хиландара јесте и Молба прота Герасима и светогорског сабора цару Алексију III Анђелу, којом се тражи да се запустели манастир Хиландар изузме од Ватопеда и преда српским монасима Симеону и Сави. Текст Молбе пружа неке драгоцене информације, које не налазимо код српских писаца с краја XII и током XIII века, а односе се на светогорске прилике и догађаје поводом оснивања српског манастира на Светој Гори Атонској. Изворност и аутентичност документа је неупитна, па је он по многим питањима главни критеријум за процену казивања житија Светога Симеона и Светога Саве о оснивању Хиландара. На савременом српском језику имамо два превода овог документа: старији из 1913. године од Драгутина Анастасијевића и новији из 1986. године од Фрање Баришића. Како се млађе генерације српских истраживача углавном позивају на Баришићев, „савременији“ превод, који је мање аутентичан од Анастасијевићевог, у раду смо указали на недостатке Баришићевог превода, те уз упоредни грчко-српски текст документа извршили његову историјску анализу. ▶ Кључне речи: Света Гора, Хиландар, српски монаси, Сава, Симеон, Ватопед, прот, Герасим, хрисовуљa, цар, Алексијe III Анђеo, Доментијан, Теодосије.


The request of Protos Gerasim and the issue of establishing Serbian monastery Chilandar

Mirko Sajlović
University of East Sarajevo
Faculty of Orthodox Theology “St. Basil of Ostrog”
Foča
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: One of the first-class historical sources for the history of the founding of the Hilandar monastery is „The request of Protos Gerasim and the council of the Athos to Emperor Alexios III Angelos“, which requires the abandoned Hilandar Monastery to be excluded from Vatopedi and to be handed over to Serbian monks Symeon and Sava. Text of the Request provides some valuable information, which we do not find at Serbian writers at the end of XII and during the XIII century and which are related to the circumstances on the Holy Mountain and to the events surrounding the founding of the Serbian monastery Hilandar. The originality and the authenticity of the text of the document is not in question, so it is the main criterion for many issues regarding assessment of the Life of St. Simeon and the St. Sava on the founding of the Hilandar. In the modern Serbian language, we have two translations of this document: the older one from 1913 by D. Anastasijević and the more recent one from 1986 by F. Barišić. As younger generations of Serbian researchers are mainly referring to Barisic’s “more modern” translation, which is less authentic than Anastasijević’s, in this paper we pointed out the shortcomings of Barišić’s translation, and with the comparative Greek-Serbian text of the document we performed its historical analysis. ▶ Kеy words: Mount Athos, Hilandar, the Serbian monks Sava and Symeon, Vatopedi, Protos Gerasimos, founding chrysobulls of emperor Alexios III Angelos (1198, 1199), Domentijan, Teodosije.