Богословље

Страна лексика у академским, уџбеничким и популарним делима православне теологије на енглеском и српском језику

Ивана Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 811.163.41'255.4:27-1
811.111'255.4:27-1
81'276.6'373.45:271.2

212-225

Цео текст (.PDF)


Сажетак: За лексику научног функционалног стила уопште карактеристична је употреба интернационализама. То су првенствено речи грчког и латинског порекла, мада се данас под интернационализмима подразумевају и речи које су ушле у енглески, односно српски речник, и из других, најчешће европских језика. У овом раду посебно ћемо се осврнути на особености интернационализама које су у савремени језик, енглески и српски, ушле углавном из грчког, латинског и хебрејског језика. Анализа је извршена на корпусу теолошких научних радова, са посебним освртом на интернационализме у општенаучној и ускостручној терминологији, у радовима еминентних аутора академског подстила на енглеском и српском језику. Поред тога, приложени су и резултати статистичке анализе спроведене на корпусу осамнаест теолошких радова академског, научно-уџбеничког и научно-популарног подстила, која има за циљ да утврди процентуалну заступљеност интернационализама у оквиру ускостручне терминологије, али и да укаже на специфичности интернационанлизама у научно-уџбеничким и научно-популарним теолошким радовима. ▶ Кључне речи: функционална стилистика, теолошки научни радови, интернационализми, академски подстил, општенаучна терминологија, номенклатуре.


Foreign Lexics in Scientific Proper, Scientific-educational and Scientific-popular Works of Orthodox Theology in English and Serbian Languages

Ivana Knežević
University of Belgrade
Faculty of Orthodox theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The use of internationalisms is characteristic for the scientific lexicon in general. These are primarily the words of Greek and Latin origin, although today, internationalisms also include words that entered English, that is, Serbian dictionary from other, most often European languages, as well. In this paper, we will especially pay attention to the peculiarities of internationalisms that entered modern, English and Serbian, languages mainly from Greek, Latin and Hebrew. The analysis was carried out on the corpus of theological academic papers, with a special emphasis on internationalism in the scientific general and narrowly professional terminology, in the works of academic or scientific proper substyle in English and Serbian languages. In addition, the results of the statistical analysis conducted on the corpus of eighteen theological works of scientific proper, scientific-educational and scientific-popular substyles were also included, which, among other things brings the peculiarities of internationalisms in the scientific-educational and scientific-popular theological works, as well. ▶ Key words: functional stylistics, theological scientific papers, internationalisms, scientific proper substyle, general scientific terminology, nomenclatures.