Богословље

БОГОСЛОВЉЕ - часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду

ISSN (Штампано издање) 0006-5714
ISSN (Online) 2560-4945

Од 12. октобра 2018. године часопис Богословље индексиран је у бази Европског референтног индекса за друштвене науке (European Reference Index for the Humanities) – ERIH PLUS.

Часопис Богословље налази се у CEEOL бази часописа.


2023-1

БОГОСЛОВЉЕ је научни часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду и један је од најстаријих српских научних часописа. Услед ратних и поратних околности Богословље није излазило од 1940. до 1956. Часопис је првенствено усмерен на објављивање резултата богословских и религијских истраживања.
Богословље негује интердисциплинарни приступ, па је часопис стога отворен и за сарадњу са другим научним областима. Часопис је посебно отворен за истраживања и богословске рефлексије  везане за области друштвено-хуманистичких наука као што су  философија, социологија, педагогија, психологија, право, књижевност, етика и биоетика, али и природних наука, уколико се баве аспектима који додирују богословску тематику.
Часопис објављује радове и на енглеском, немачком, франсцуском и руском језику.

ISSN: 0006-5714
Прва година излажења: 1926.
Годишња учесталост излажења: 2
Подручје покривања: Друштвено-хуманистичке науке; Теологија
Права коришћења: Потпуни текстови радова могу се бесплатно користити за личну, научну и едукативну сврху уз поштовање ауторских права аутора и издавача.
Штампање часописа помажу Патријаршијски управни одбор и Министарство правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама.


THEOLOGY is a scientific journal of the Faculty of Orthodox Theology of the University of Belgrade and is one of the oldest Serbian scientific journals. Due to war and postwar circumstances, Theology was not published from 1940 to 1956. The journal is primarily aimed at publishing the results of theological and religious researches.
Theology fosters an interdisciplinary approach; therefore the journal is open for cooperation with other scientific fields as well. The journal is especially open for research and theological reflections related to the areas of social and human sciences such as philosophy, sociology, pedagogy, psychology, law, literature, ethics and bioethics, but also to natural sciences, if they deal with the aspects that concern theological topics.
The journal publishes manuscripts in English, German, French and Russian.

ISSN: 0006-5714
The first year of publication: 1926
Frequency (annually): 2
Scientific disciplines: Social and Human Sciences; Theology
Rights of use: The full texts of manuscripts may be used free of charge for personal, scientific and educational purposes while respecting the copyrights of authors and publisher.
The printing of the journal is supported by the Patriarchal Executive Board and the Ministry of Justice – the Directorate for Cooperation with Churches and Religious Communities.