Проблем односа теологије и философије у делу Карла Ранера

Марко Вилотић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље: 1 (2011) 85-116
Цео текст (.PDF) УДК: 27-1:1

 

Сажетак: У овом раду аутор настоји да предочи однос који, у делу Карла Ранера, постоји између теологије и философије. Он овом проблему приступа са два аспекта: први, главни део рада посвећен је односу теологије и философије који постоји као експлицитна тема у Ранеровим списима. Тако, аутор прво пружа прецизније одређење самих појмова теологије и философије, и даје генерално одређење њиховог међусобног односа. Након тога, прелази се на анализу специфичности која у њиховом односу постоји у данашње време, а која је изазвана плурализмом који је опште присутан феномен у свим духовним дисциплинама. С обзиром на савремено доба, анализира се и значај и специфична улога коју у дијалогу са теологијом добијају науке. Такође, аутор презентује одређене методе које Ранер предлаже као погодне за употребу у теологији с обзиром на владајуће стање ствари, међу којима се као најзначајнији издваја тзв. трансцендентални метод. У другом делу рада, аутор се бави имплицитним односом који влада између теологије и философије у Ранеровим списима. Разматра се какво место и значај имају Ранерова философска дела у односу на она теолошка, колики и какав утицај су на њега оставили поједини философи (нарочито Кант и Хајдегер), као и то на који начин се Ранер односио према различитим философским концептима које је преузимао и како их је имплементирао у своје учење. На крају, дата су два могућа читања Ранера (фундационалистичко и нефундационалистичко) када је у питању зависност његове теологије од (успеха) његове философије.

Кључне речи: теологија, философија, науке, плурализам, метод(ологија) у теологији, трансцендентални метод, фундационалистичко и нефундационалистичко читање

Summary: This paper aims to present the relationship between theology and philosophy in the writing of Karl Rahner. The author approaches this problem in a twofold manner. The first, main part of the paper deals with the relationship between theology and philosophy which exists as an explicit theme in Rahner’s own writing. Accordingly, the author first gives a more accurate definition of the very terms theology and philosophy, as well as the general explanation of the relationship between them. After that follows an analysis of the specificity of their mutual relationship that exists nowadays, caused by pluralism as by the phenomenon which determines all the academic disciplines. Regarding the contemporary era, a specific role and importance of sciences in the dialogue with theology is also analyzed. Furthermore, the author presents certain methods which Rahner suggests as suitable to be applied in theology concerning the present state of affairs, amongst which the transcendental method is distinguished as the most important one. In the second part of the paper the author deals with the implicit aspect of the relationship between theology and philosophy in Rahner. It is considered how important a place do Rahner’s philosophical writings have when compared to theological ones, as well as how and to which extent did certain philosophers influence him (especially Kant and Heidegger), in what manner Rahner treated those philosophical concept he inherited, and how he implemented them in his teaching. Finally, the author mentions two possible readings of Rahner (foundationalist and non-foundationalist), considering the question of the dependence of his theology on his philosophy.