Богословље

Канонски спорови у Московској патријаршији 20-их и 30-их година XX века као изазов за савремену руску црквену историографију

Владислав Пузовић
Православни богословски факултет
Универзитет у Београду

Богословље: 1-2 (2010) 217-229
Цео текст (.PDF) УДК: 94 : 271.222(470)“19“

 

Сажетак: Циљ овога рада јесте да у основним цртама прикаже резултате савремене руске црквене историографије у истраживању компликоване проблематике канонских спорова, који су вођени у Московској патријаршији током 20-их и 30-их година XX века, између заменика мјестобљуститеља московског патријарашког трона митропо- лита Сергија (Страгородског) (доцнијег патријарха) и низа архијереја који су у руској црквеној историографији названи „десном црквеном опозицијом“. Актуелност ове теме посебно је наглашена у првој деценији XXI века, односно у периоду после канонизације руских новомученика и исповедника (2000. године), међу којима је било много против- ника црквене политике митрополита Сергија. У раду се посебно анализирају најновија истраживања чији је главни резултат свеобухватно сагледавање улоге мјестобљусти- теља московског патријарашког трона митрополита свештеномученика Петра (Пољан- ског), чији је подвиг одржао јединство руског епископата у трагичном времену.

Кључне речи: руска црквена историографија, митрополит Сергије (Страгородски), десна црквена опозиција, митрополит Петар (Пољански), јединство Цркве.

Резюме: Проблематика канонического спора между заместителем местоблюстителя московского патриаршего трона митрополитом Сергием (Страгородским) (впослед- ствии ставшим патриархом) и „правой церковной оппозицией“, имевшего место в 20-ые и 30-ые годы XX века, особенно актуализовалась после канонизации русских новомучеников и исповедников (в 2000 году), среди которых оказалось множество противников церковной политики митрополита Сергия. В предлагаемой работе под- вергаются анализу новейшие результаты русской церковной историографии в иссле- довании данного вопроса. В частности, автор подчеркивает, что современная русская церковно-историческая наука всеохватывающе рассмотрела роль местоблюстителя московского патриаршего трона священномученика митрополита Петра (Полянско- го) как объеднияющего фактора в епископате Московской патриархии на протяжение трагических лет страданий Русской Церкви и конфликтов в среде епископата.