Богословље

Чланци

Упутство за обликовање и форматизовање студијских прилога

Часопис Богословље објављује оригиналне научне ауторске радове превасходно на српском и енглеском језику, а у посебним случајевима и на другим, научно релевантним европским језицима (руски, немачки, италијански, француски), као и преводе са класичних језика, осврте и приказе. Радови на српском објављују се ћирилицом. Радови морају бити у складу са етичким и академским стандардима. Радови се двоструко рецензирају. 

1. Достављање рукописа Уредништву

Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе електронским путем на имејл адресу Уредништва: 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Аутор треба да у посебном документу наведе своје име и презиме, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона и кратку академску биографију.

Аутор треба да потврди да рад није под истим нити под другачијим насловом већ објављиван, као и да рад није истовремено доставио и неком другом часопису, односно да рад није и неће бити понуђен ради објављивања неком другом часопису у земљи или иностранству све док уредништво часописа Богословље не извести аутора о крајњој одлуци o публиковању чланка.

С тим у вези аутор је у обавези да Уредништву достави и потписану Ауторску изјаву којом потврђује да достављени чланак представља резултат сопствених истраживања, да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања туђих извора и навода, и да рад није под тим, нити под било којим другим насловом, објављен или понуђен на објављивање у било којем другом часопису.

2. Структура рада

Рад треба да садржи:

1) име и презиме, афилијацију и имејл адресу аутора (у левом углу)

2) наслов; 

3) апстракт (до 20 редова) и кључне речи (до 10 речи) на српском језику, односно језику рада;

4) основни текст;

5) наслов на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском; 

6) име, презиме и афилијацију аутора на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском;

7) апстракт (до 40 редова) и кључне речи (до 10 речи) на енглеском језику (обавезно). 

Уколико је рад писан на српском или неком другом од језика. Пожељно је да апстракт на енглеском језику буде опширнији.

8) Обим укупног текста рада треба да буде од 12.000 до 40.000 словних знакова, рачунајући ту и размаке и напомене. 

3. Техничке карактеристике фајла са текстом рада

Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе у две електронске копије – као Microsoft Word 2003 документ, у .doc или .rtf екстензији. Пожељно је да рад буде достављен и као Adobe Systems Inc. документ, у .pdf екстензији.  

Фајл са текстом рада треба да буде форматиран на следећи начин:

а) величина папира А4; маргине 2,5 cm; пагинација обавезна;

б) фонт: Times New Roman; друге фонтове коришћене у тексту послати као посебне фајлове;

в) величина слова: основни текст 12 pt;

г) проред: 1, 5;

д) напомене се дају у дну стране (footnotes, а не endnotes);

ђ) за наглашавање се користи италик;

е) пожељно је да међунаслови, уколико их има, буду нумерисани (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.);

ж) илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, …) треба да буду црно-бели и са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту. 

з) Такође, аутор је дужан да достави Уредништву потписану изјаву да су илустрације његово ауторско дело или дозволу носиоца ауторских права за њихово објављивање у Богословљу.

4. Годишњи план и рокови за излажење часописа

Богословље излазе у две свеске годишње (у јуну и децембру).

Прва свеска се закључује 1. март; 1.април је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.

Друга свеска се закључује 1. септембар; 1. октобар је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.

Ауторска права у вези са објављеним радовима преносе се на издавача. Рукописи и прилози се не враћају. 

5. Правила цитирања (навођење референци)

I Библијске књиге:

Места из Светог Писма, стихови (а) или позивање на текст (б), наводе се искључиво у основном тексту.

Наводе се на следећи начин: Скраћеница књиге (види 6. Библијске скраћенице), глава, запета и стих/стихови (Изл 14, 8 / 1Кор 4, 3-7). Уколико се наводи више раздвојених стихова из исте главе, одвајају се тачком (Пост 18, 2-6.14-16.20). А уколико се указује на следеће стихове после наведеног места, назначује се скраћено „сс“ (Јер 20, 8сс – следећи стихови) или само „с“ (Јн 17, 7с – следећи стих).

Примери:

а) Еванђеље по Марку, најстарије од четири канонска Еванђеља, формулише свој наслов као „почетак Еванђеља Исуса Христа Сина Божијег“ (Мк 1, 1). У новозаветној егзегези се поставља питање како треба схватити овај генитив „Исуса Христа, Сина Божијег“...

б) У различитим контекстима својих списа апостол Павле говори или о својим путовањима (нпр. Рим 15, 19сс; Гал 1, 15-24; 2, 1с; 2Кор 11, 24-28), или о путовањима својих сарадника (уп. 2Кор 12, 18; Фил 2, 25), или других хришћана (уп. нпр. Рим 16).

II Светоотачки, и други антички и срењовековни списи: 

1. Име аутора (пун назив). Назив дела у курзиву на језику са којег се наводи – оригинал (а, б) или превод (в, г, д, ђ, е). Цитирање текста према постојећој, стандардизованој подели. Приређивач/преводилац. Серија. Издавач: место и година издања. Навођење стране/стубца.

Примери:

а) Иринеј Лионски, Πρὸς τὰς αἱρέσεις 5, 13, 1, PG VII, 277B.

б) Тертулијан, De Resurrectio Carnis 11, 2 (E. Kroymann), CSEL 47, Wien 1906, 39.

в) Свети Василије Велики, Шестоднев 2, 16 (С. Јакшић), Беседа: Нови Сад 2001, 83. 

г) Enuma Elisch 2, 40-45 (W.G.Lambert), TUAT III/4, Gütersloher Verlaghaus: Gütersloh 1994, 576.

д) Диоген Лаертије, Живот и дела истакнутих философа II, 8, 65-67 (прр В. Павићевић / прев. А. Вилхар), Филозофска библиотека, БИГЗ: Београд 1973, 62.

ђ) Херодотова историја II, 171 (прр Б. Гавела / прев. М. Арсенић), Античка књижевност, Матица српска: Нови Сад 1988, 191-195.

е) Законоправило Светога Саве 11, 3 (М. Петровић), Манастир Жича 2004, 92.

ж) Codex slovenicus rerum grammaticarum (прр V. Jagić), SP 25, Berlin 1896.

з) Тріодь Постная, Москва 1879, 372.

III Књига (Монографија):

1. Име аутора (иницијал имена и презиме); ако су двојица аутора између имена се ставља коса црта (б); ако има више аутора, наводи се само први са назнаком „и др.“ или „et all“ (д). Назив дела (у курзиву), ако је књига у оквиру неке едиције у загради навести едицију, углавном скраћеницу (в, д). Ако дело има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (б). Μесто и година издања (ако је неко касније издање, пред годину ставити број издања у суперскрипту: 42012), страна/стране без назнаке стр.

Примери:

а) К. Симић, Песникиња Касија: Литургијска поезија песникиње Касије и њен словенски превод, Академска књига: Нови Сад 2011.

б) Б. Шијаковић / А. Раковић, Универзитет и српска теологија: Историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду, ИТИ ПБФ: Београд 2010, 69-73.

в) J. Fossum, The Name of God and the Angel of God (WUNT 1/36), Tübingen 1985, 128.

г) М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Просвета: Београд 21990, 152-177.

д) W. Dietrich et all, Die Entstehung des Aletn Testament (ThW), Kohlhammer: Stuttgart 2014.

IV Чланак у зборнику радова / поглавље у књизи:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме). Упућивање на дело (у:), име приређивача за назнаком „прр“ у загради (б, в) или аутора (г), и дело (зборник, књига) у нормалном фонту. Ако је дело (зборник, књига) у оквиру неке едиције, у загради навести едицију, углавном скраћеницу (б, г). Ако је зборник посвећен одређеној личности (Festschrift) у загради навести име са назнаком FS (в), ако се то не види из наслова (б). Μесто и година издања, страна/стране. 

Примери:

а) М. Џ. В. Леит, Израил међу народима, у: М. Куган (прр), Оксфордска историја библијског света, Београд 2006, 484.

б) Д. Михајловић, Елементи старозаветне вере у једног Бога у аскетској литератури Цркве у позној антици, у: Р. Кубат (прр), Кад Израил беше дете: Зборник радова у част професора Драгана Милина поводом 70. рођендана (БС 1), Библијски институт ПБФ: Београд 2015, 85.

в) M. Rösel, Der Brief des Aristeas an Philokrates, der Tempel in Leontopolis und die Bedeutung der Religionsgeschichte Israels in hellenistischer Zeit, у: F. Hartenstein/M. Pietsch (прр), „Sieben Augen auf einem Stein“ (Sach 3, 9): Studien zur Literatur des Zweiten Tempels (FS I. Willi-Plein), Neukirchen 2007, 327-344.

г) E. Tov, Theologically Motivated Exegesis Embedded in the Septuagint, у: E. Tov, The Greek and Hebrew Bible: Collected Essays on the Septuagint (VTS 72), Brill: Leiden 1999, 257-269.

V Чланак у научном часопису:

Име аутора (иницијал имена и презиме). Назив чланка (у курзиву); ако чланак има поднаслов, он се раздаваја са две тачке (в). Назив часописа (нормалан фонт), скраћено (а) или пун (б, в, г). Година издања у загради, страна/стране.

Примери:

а) Г. Флоровски, Твар и тварност, Теолошки погледи 1-4 (1991), 61.

б) B. Th. Viviano, The Trinity in the Old Testament, ThZ 3 (1998), 193-195.

в) Р. Кубат, Два аспекта [библијске] теологије: Херменеутички нацрт, Богословље 1-2 (2010), 6-34.

г) В. Пузович, Научные mруды nроmоиерея д-р Федора Ивановича Тиmова в сербских богословских журналах, Христианское чтение 2 (2015), 158-177.

VI Одредница у речнику, лексикону или енциклопедији:

1. Име аутора (иницијал имена и презиме). Назив одреднице (под знацима навода). Назив речника/лексикона/енциклопедије (нормалан фонт), скраћено (а, б, в), или пун (г); приређивач у загради, страна/стране.

Примери:

а) P. Brauns, „Theodor von Mopsuestia“, TRE 33, 240-246.

б) S. Tengström, „חוּר – rûaḥ“, ThWAT VII (G.J.Botterweck/H.Ringgren), 394.

в) W. Michaelis, „παντοκράτορ“, ThWNT III (G. Kittel), 913-914.

г) N. Petković, „Semiotika“, Rečnik književnih termina, 704-708.

VII Цитирање већ навођених дела:

Име аутора (иницијал имена и презиме); Наслов дела, ако наслов има до три речи, онда пун, а ако је преко, тада скраћено – од две до четири речи, страна или стране.

Примери:

а) E. Tov, Theologically Motivated Exegesis Embedded in the Septuagint, у: E. Tov, The Greek and Hebrew Bible: Collected Essays on the Septuagint (VTS 72), Brill: Leiden 1999, 257-259.

б) Г. Флоровски, Твар и тварност, Теолошки погледи 1-4 (1991), 61.

в) P. Brauns, „Theodor von Mopsuestia“, TRE 33, 240-246.

а1) E. Tov, Theologically Motivated, 265.

б1) Г. Флоровски, Твар и тварност, 64.

в1) P. Brauns, „Theodor von Mopsuestia“, 244.

VIII Публикације доступне on-line:

Презиме и име аутора, наслов текста под наводницима, IntRes: Тачна интернет адреса везе (датум приступања извору у загради). 

Примери: 

а) В. Перишић, Ако можеш веровати..., IntRes:http://www.verujem.org/teologija/ vladan_perisic.html (посећено 07. 06. 2013).

б) C. Ziegert / S. Kreuzer, Septuaginta, IntRes:http://www.bibelwissenschaft.de/ stichwort/28417/ (посећено 03. 01. 2015).

в) IntRes:https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/septuaginta-lxx/lesen-im-bibeltext/ (посећено 14. 11. 2016).

6. Библијске скраћенице

Стари Завет:

Пост

Књига постања (Прва књига Мојсејева)

Изл

Књига изласка (Друга књига Мојсејева)

Лев

Књига левитска (Трећа књига Мојсејева)

Бр

Књига бројева (Четврта књига Мојсејева)

Пнз

Поновљени закон (Пета књига Мојсејева)

ИНaв

Књига Исуса Навина

Суд

Књига о судијама

Рут

Књига о Рути

1Сам

Прва књига Самуилова

2Сам

Друга књига Самуилова

1Цар

Прва књига о царевима

2Цар

Друга књига о царевима

1Дн

Прва књига дневника

2Дн

Друга књига дневника

Језд

Књига о Јездри

Нем

Књига о Немији

Јест

Књига о Јестири

Јудт

Књига о Јудити

Тов

Књига о Товиту

1Мак

Прва књига Макавејска

2Мак

Друга књига Макавејска

Jов

Књига о Јову

Пс

Псалми

Пр

Приче Соломонове

Проп

Књига проповедникова

Пнп

Песма над песмама

Прем

Премудрости Соломонове

Сир

Књига премудрости Исуса сина Сирахова

Ис

Књига пророка Исаије

Јер

Књига пророка Јеремије

Плач

Плач Јеремијин

ПЈр

Посланица Јеремијина

Вар

Књига пророка Варуха

Јез

Књига пророка Језекила

Дан

Књига пророка Данила

Ос 

Књига пророка Осије

Ам

Књига пророка Амоса 

Мих

Књига пророка Михеја 

Јл 

Књига пророка Јоила 

Авд

Књига пророка Авдија

Jона

Књига пророка Јоне

Нм

Књига пророка Наума

Ав

Књига пророка Авакума

Соф

Књига пророка Софонија

Аг

Књига пророка Агеја

Зах

Књига пророка Захаријa

Мал

Књига пророка Малахијa

Нови Завет:

Мт

Еванђеље по Матеју

Мк 

Еванђеље по Марку

Лк 

Еванђеље по Луки

Јн

Еванђеље по Јовану

Дап 

Дела апостолска

Рим

Посланица Римљанима

1Кор

Посланица прва Коринћанима

2Кор

Посланица друга Коринћанима 

Гал

Посланица Галатима

Еф

Посланица Ефесцима

Фил

Посланица Филипљанима

Кол

Посланица Колошанима

1Сол

Посланица прва Солуњанима

2Сол

Посланица друга Солуњанима

1Тим

Посланица прва Тимотеју

2Тим

Посланица друга Тимотеју

Тит

Посланица Титу

Флм

Посланица Филимону

Jевр

Посланица Јеврејима

Јак

Посланица Јаковљева

1Пт

Посланица прва Петрова

2Пт

Посланица друга Петрова

1Јн

Посланица прва Јованова

2Јн

Посланица друга Јованова

3Јн

Посланица трећа Јованова

Јуд

Посланица Јудина

Отк

Откровење Јованово

7. Процес рецензирања радова

По пријему рада Уредништво најпре одлучује да ли рад одговара профилу часописа и да ли ће бити послат на рецензирање, и потом аутора обавештава о својој одлуци.

Прилоге који се шаљу на рецензирање Уредништво доставља двојици рецензената. Имена рецензената нису и неће бити позната ауторима а сва комуникација се одвија преко Уредништва. Рецензенти добијају текст чланка електронским путем, без имена аутора или других података који би открили идентитет аутора (тзв. „double blind“ peer review).

Уколико је чланак безусловно прихваћен од стране оба рецензента, рад је примљен за штампу. Уколико је одбијен од стране оба рецензента, рад неће бити штампан. Уколико је неко од рецензената/оба рецензента тражио дораду чланка, аутор се упознаје са захтевима. Након исправки/дораде, чланак се поново доставља рецензенту/рецензентима ради провере испуњености постављених услова. Уколико рецензенти процене да су услови испуњени чланак ће бити објављен. Уколико један рецензент условно или безусловно да позитивну рецензију а други негативну, биће ангажован трећи рецензент чија ће рецензија бити коначна.

По окончању процеса рецензирања, Уредништво обавештава аутора о томе да ли је рад прихваћен за објављивање или је одбијен.

Додатно, по пријему позитивних рецензија, Уредништво задржава право да од аутора захтева да чланак саобрази нормама часописа, односно да свој рад усклади са Упутством ауторима. Аутор је дужан да у року од 7 радних дана изврши коректуру рада, уколико то буде од њега затражено.

Рок за завршетак процеса рецензирања радова је 12 месеци од предаје рукописа, односно датума приспећа и електронске и штампане копије рукописа, рачунајући први радан дан као датум приспећа уколико копија буде послата током нерадних дана. 

Рок за објављивање одобрених радова по окончању процеса рецензирања и после уношења евентуалних исправки је 6 месеци, рачунајући од датума одобравања односно приспећа коначне верзије рада.