Богословље

Статички садржај

Импресум

БОГОСЛОВЉЕ

Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Основан 1926. Излази два пута годишње.

Досадашњи уредници
Димитрије Стефановић (1926-1940), Димитрије Димитријевић (1958; 1960),
Чедомир Драшковић (1958; 1961-1976), Благота Гардашевић (1959),
Прибислав Симић (1977-1996), Владан Перишић (1990), Димитрије Калезић (1997; 2000),
Радомир Поповић (1998-1999; 2001-2004; 2013-2016), Максим Васиљевић (2005-2009),
Богдан Лубардић (2010-2012), Родољуб Кубат (2017-2019)

Главни и одговорни уредник
Владимир Вукашиновић

Секретар
Растко Јовић

Уредништво
Порфирије Перић, Зоран Крстић, Предраг Драгутиновић, Владислав Пузовић, Србољуб Убипариповић, Милосав Вешовић, Владимир Антић

Чланови међународне редакције
Емануел Тов (Јерусалим), Христос Караколис (Атина), Дарко Ђого (Фоча), Наталия Сухова (Москва), Даниел Бенга (Букурешт), Свилен Тутеков (Велико Трново), Марк Чепман (Оксфорд), Тобиас Никлас (Регенсбург), Карл-Вилхелм Нибур (Јена), Џон Бер (Њујорк)

Тираж: 500 примерака

Штампа: Донат граф, Београд

© Copyright 2021 ПБФ - Сва права задржана.
Ниједан део ове публикације не може бити објављен, репродукован, преведен нити пренесен у било каквој форми – електронској, механичкој, фотокопијској или томе слично, без претходног писменог одобрења издавача.

Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


THEOLOGY

Journal of Orthodox Theology, University of Belgrade
Founded in 1926, and published twice a year

Former editors
Dimitrije Stefanović (1926-1940), Dimitrije Dimitrijević (1958; 1960), Čedomir Drašković (1958; 1961-1976), Blagota Gardašević (1959), Pribislav Simić (1977-1996), Vladan Perišić (1990), Dimitrije Kalezić (1997; 2000), Radomir Popović (1998-1999; 2001-2004; 2013-2016), Maksim Vasiljević (2005-2009), Bogdan Lubardić (2010-2012), Rodoljub Kubat (2017-2019)

Editor in chief
Vladimir Vukasinović

Secretary
Rastko Jović

Editorial board
Porfirije Perić, Zoran Krstić, Predrag Dragutinović, Vladislav Puzović, Srboljub Ubiparipović, Milosav Vešović, Vladimir Antić

Members of the international editorial board
Emanuel Tov (Jerusalim), Hristos Karakolis (Atina), Darko Đogo (Foča), Natalija Suhova (Moskva), Daniel Benga (Bukurešt), Svilen Tutekov (Veliko Trnovo), Mark Čepman (Oksford), Tobias Niklas (Regensburg), Karl-Vilhelm Nibur (Jena), Džon Ber (Njujork)

Print: Donat graf, Beograd

© Copyright 2021 PBF - All rights reserved.
No part of this publication may not be published, reproduced, translated nor transferred in any form - electronic, mechanical or copy without the prior written permission of the publisher.

Faculty of Orthodox Theology, Mije Kovačevića 11b 11060.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Историјат

Богословље, научни часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду, покренут је 1926. године. Идеја о потреби покретања научног богословског часописа јавила се одмах по оснивању, односно почетку рада Богословског факултета. Иницијативу за покретање, као и материјална средства за издржавање часописа, дао је патријарх Димитрије Павловић. Савет факултета на седници 14. маја 1924. године доноси одлуку да се будући часопис зове Вера и наука – часопис Православног богословског факултета за богословску науку и црквени живот. Oдлуку о покретању часописа Савет доноси 19. октобра 1925. године када су се испунили сви потребни услови. На седници Савета од 14. децембра 1925. године, раније усвојен назив часописа замењен је називом Богословље, орган Православног богословског факултета. На истој седници, за заступника часописа (тада дефинисан као власник), испред Богословског факултета, изабран је декан Стеван Димитријевић, а од 1936. на предлог уредника, за власника је изабран проф. др Драгутин Анастасијевић. Под уредништвом проф. др Димитрија Стефановића, почетком 1926. излази прва свеска Богословља, што га чини једним од најстаријих научних часописа на српском говорном подручју који излази до данас. Предвиђено је да часопис излази у четири свеске годишње и да буде обима 5–6  штампарских табака. У уводном слову прве свеске уредништво је представило програм рада часописа којег ће се држати наредних петнаест година, до првог прекида у излажењу. Часопис је објављивао чланке и расправе, приказе богословских дела и часописа. До 1941. изашло је укупно 60 свезака Богословља, по четири годишње, са изузетком неколико година. На пример 1935. године свеске 2 и 3 изашле су као двоброј, због великог броја текстова поводом обележавања 700 година упокојења Светог Саве.

Приликом бомбардовања Београда 6. априла 1941. године, изгорела је Привредникова штампарија и у њој цео тираж прве свеске за 1941. годину. За време окупације Краљевине Југославије Богословски факлутет престаје са радом, а самим тим и Богословље престаје да излази. После рата, Српска православна црква и Богословски факултет нашли су се на удару комунистичких власти, па је самим тим и обнова Богословља, услед недостатка професора и материјалне оскудице, била незамислива. Предратни уредник Д. Стефановић упокојио се 1945. године, а др Саву Ђукановића стрељали су Италијани, док је један број професора и асистената отишао у емиграцију због идеолошког неслагања са новом влашћу. Факултет је од 1950. до 1954. године, као привремено решење, објавио три тома Зборника Православног богословског факултета. Након избацивања са Универзитета, Црква је преузела старање о материјалним потребама Богословског факултета, чиме су се створили услови за поновно покретање часописа Богословље.

Пошто је тада још увек владала велика материјална оскудица, на молбу Синода, Екуменски савет цркава из Женеве доделио је сталну субвенцију за штампање Богословља. Тако је Богословље почело поново да излази од 1957. године све до данас. Од обновљења 1957. до јубилеја 2016, Богословље је изашло 73 пута (наиме, до 2010. године само су 1957, 1958, 1987, 2002, 2006, 2008. и 2009. појединачно штампане свеске 1 и 2, док од 2011. редовно излазе два пута годишње). У овом периоду смењивало се више уредника. За број из 1957. године уредник није потписан, а затим су на месту уредника били: др Димитрије Димитријeвић (1958; 1960), др Чедомир Драшковић (1958; 1961–1976), др Благота Гардашевић (1959), др Прибислав Симић (1977–1996), др Владан Перишић (1990), др Димитрије Калезић (1997; 2000), др Максим Васиљевић (2005–2009), др Богдан Лубардић (2010–2012), др Радомир Поповић (1998–1999; 2001–2004; 2013–2016). Сада је на месту главног и одговорног уредника др Родољуб Кубат (2017 - ).

Часопис Богословље највернији је сведок и актер развоја српског академског богословља, од почетка XX века до наших дана. Радови објављени у Богословљу, у периоду између два светска рата, на завидном нивоу прате кретања у тадашњој богословској и осталим хуманистичким наукама. У Богословљу су радове објављивали најпознатији српски научни и културни радници, пре свега теолози, али и историчари, археолози, филозофи, филолози, правници и други. Довољно је поменути само неке од њих, као што су: Драгутин Анастасијевић, Филарет Гранић, Радослав Грујић, Александар Доброклонски, Кипријан Керн, Борислав Лоренц, Лазар Мирковић, Владимир Мошин, Владимир Петковић, Ђорђе Радојичић, Александар Соловјев, Станоје Станојевић, Теодор Титов, Сергије Троицки, Веселин Чајкановић и други. По обнављању часописа 1957. године и даље су се у Богословљу могле наћи вредне и запажене студије, које су допринеле развоју, и што је још важније, очувању српске богословске мисли у овим тешким временима. Поновни полет Богословље је доживело крајем XX века, а враћањем Православног богословског факултета на Универзитет 2004. године и јачим отварањем теологије према свету у коме живи, Богословљу се указују нове перспективе.


Theology, a scientific journal of the Faculty of Orthodox Theology of the University of Belgrade was launched in 1926. The idea of the need to start a scientific theological journal occurred immediately after the foundation of the Theological Faculty. The initiative to launch and provide the material means of financial support for the journal was given by Patriarch Dimitrije Pavlović. At the occasion of its the meeting on May 14th 1924, the Faculty Council decided to name the future journal Faith and Science - Journal of the Faculty of Orthodox Theology for Theological Science and Church Life. Decision to start the journal was made by the Council on October 19th 1925 when all the necessary preconditions were fulfilled. At the December 14th 1925 meeting of the Council, earlier name of the journal was replaced by Theology, Organ of the Faculty of Orthodox Theology. At the occasion of the same meeting, dean Stevan Dimitrijević was elected as the representative of the journal (then defined as the owner). At the editor’s proposal in 1936, the new representative, i.e. the new owner of the journal, became Prof. Dr. Dragutin Anastasijević. The first volume of Theology was issued in early 1926 under the editorship of Prof. Dr. Dimitrije Stefanović thus becoming one of the oldest scientific journals in the Serbian-speaking sphere still existing today. It was anticipated that the journal was to be published in four volumes per year on 5-6 printing sheets. In the opening letter of the first volume, the editorial board of the journal presented its program which would hold for the next fifteen years, until the first interruption in the publication of the journal. The journal published articles, discussions, and reviews of theological works and magazines. By 1941 a total of 60 volumes of Theology had been published, four per year with a few exceptions. In 1935, for example, volumes 2 and 3 were published as a double issue due to a large number of articles marking 700th anniversary of the repose of Saint Sava.

During the bombing of Belgrade on April 6th 1941 the “Privrednik” printing shop was destroyed together with the entire circulation of the first volume of Theology for 1941. During the occupation of the Kingdom of Yugoslavia, the Faculty of Orthodox Theology ceased to operate causing its journal Theology to stop being published. After the war, the Serbian Orthodox Church and the Faculty of Theology have found themselves targeted by the communist authorities making the restoration of Theology, due to the lack of teachers and means of financial support, unthinkable at the time. Prewar editor in chief D. Stefanović died in 1945, Dr. Sava Djukanović was executed by the Italian occupying forces, while a number of professors and assistant professors had gone into exile due to ideological disagreements with the communist authorities. As a temporary solution, from 1950 to 1954, the Faculty published three volumes of the Proceedings of the Orthodox Theological Faculty. After the expulsion of the Faculty of Orthodox Theology from the University of Belgrade by the communist authorities, the Church started to provide for the material needs of the Faculty of Theology thus creating conditions for the restoration of the journal Theology.

Since these were times of great financial scarcity, the Ecumenical Council of Churches in Geneva awarded a permanent subsidy for the printing of Theology at the request of the Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church. Theology was thus restarted in 1957. From its restoration in 1957 to its jubilee volume in 2016, Theology was published 73 times (in fact, only in 1957, 1958, 1987, 2002, 2006, 2008, and 2009 volumes 1 and 2 were published separately; from 2011 volumes are being published regularly two times a year). A number of editors in chief alternated during this period. For the 1957 volume the editor in chief was not signed, but from then on the following persons were signed as its editor in chief: Dr. Dimitrije Dimitrijević (1958; 1960), Dr. Čedomir Drašković (1958; 1961-1976), Dr. Blagota Gardašević (1959), Dr. Pribislav Simić (1977 -1996), Dr. Vladan Perisic (1990), Dr. Dimitrije Kalezić (1997; 2000), Dr. Maxim Vasiljević (2005-2009), Dr. Bogdan Lubardić (2010-2012), Dr. Radomir Popovic (1998-1999; 2001-2004; 2013-2016). The present day editor in chief is Dr. Kubat Rodoljub (2017 -).

The journal Theology is the most faithful witness and actor in the development of Serbian academic theology, from the beginning of the twentieth century to the present day. During the period between the two World Wars, papers published in Theology followed the trends in contemporary theological science and other humanities at an imposingly high level. Some of the most prominent personalities of Serbian science and culture published their papers in Theology, primarily theologians, but also historians, archaeologists, philosophers, philologists, jurists, and others. Only to mention a few: Dragutin Anastasijević, Filaret Granić, Radoslav Grujić, Aleksandar Dobroklonski, Kiprijan Kern, Borislav Lorenc, Lazar Mirković, Vladimir Mošin, Vladimir Petković, Đorđe Radojičić, Aleksandar Solovjev, Stanoje Stanojević, Teodor Titov, Sergije Troicki, Veselin Čajkanović, and others. After the restoration of the journal in 1957 other valuable and exceptional works have continued coming in and contributing to the development, and more importantly, the preservation of Serbian theological thought in these difficult times. Theology has experienced a new momentum at the end of the twentieth century. Restoration of the Faculty of Orthodox Theology to its rightful place at the University of Belgrade in 2004 and the more powerful opening of theology to the world of today suggest that new perspectives lay ahead for Theology.

Контакт

Достављање радова
Радове са прилозима достављати у електронском облику на одговарајућем оптичком медију (CD, DVD) на адресу: Уредништво часописа "Богословље", Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, 11060 Београд, Србија;  или путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .
Пре достављања радова консултовати Упутство за обликовање и форматизовање студијских прилога: линк...

Опширније...

Instructions for formatting the research paper

Notes to contributors

The journal Theology publishes original research papers. The Journal welcomes articles primarily written in Serbian or English, although in special circumstances papers written in other, scientifically relevant languages (Russian, German, Italian and French) may also be considered for publication. The Journal also publishes translations from classical languages, as well as overview and review articles. Articles in Serbian must be written in Cyrillic alphabet. All papers must comply with ethical and academic standards. Theology is a peer-reviewed journal and each paper is reviewed by two independent referees. 

1. Submission of manuscripts 

Contributors and translators must submit their manuscripts via email to the Editorial board: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1. Contributors are required to state their name and surname, institutional affiliation, postal and email address and phone number of their institution, together with a brief academic biodata in a separate document.

2. All contributors must confirm that their article has not previously been published under the same or a different name, is not being considered for publication elsewhere, as well as that the article has not been and will not be sent to any other scholarly journal in Serbia or abroad until the Theology Editorial board informs the contributor about the final decision as regards its publication.

3. In view of the stated, all contributors will be required to sign and subsequently send the Author declaration (the Author declaration can be found here: https://bfspc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bogoslovlje_bfspc_bg_ac_rs/EaNpQrnyD39Hmfd6Dtpv6zYBLCWLYPr2KEHW0tnUfk3SXg?e=yYpKqv ) to the Editorial board confirming that the submitted paper has resulted from their own research work, it does not infringe copyrights nor rights of any third party, the research methodology adheres to the rules of citing sources and statements quoted elsewhere appropriately, and finally the paper has not previously been published or is not being considered for publication under the same or a different name elsewhere.  

2. Paper layout settings

Manuscripts should include the following:

1) name and surname of the author(s), their institutional affiliation and email (in the left corner);
2) title of the paper;
3) abstract (no more than 20 lines) and key words (no more than 10 words) in Serbian, i.e. the language the paper is written in;
4) main text;
5) title in English (it is mandatory), or else in Serbian if the paper is written in English;
6) name, surname and affiliation of the author(s) (it is mandatory), or else in Serbian if the paper is written in English;
7) abstract (no more than 40 lines) and key words (no more than 10 words) in English (it is mandatory). If the paper is written in Serbian or some language other than English, it is desirable that the abstract in English should be more extensive.
8) In the end of the paper, the full bibliography with all the mentioned works used in the text should be given (bibliography: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html)
9) Manuscripts should contain between 12000 and 40000 characters, including footnotes and spaces.

3. Style sheet 

Contributors and translators must submit their manuscripts in electronic format as two files – as a Microsoft Word 2003 document (in .doc or .rtf extension format). It is desirable that the manuscript should also be submitted as an Adobe Systems Inc. document (.pdf extension format).

a) artwork, figures and other graphics (photographs, charts, maps ...) should be black and white and include a caption title. Contributors should indicate their preferable placement in the text (where they should be inserted in the text).

b) Likewise, contributors must provide a statement to the Editorial board confirming that they own the copyright of the illustrations or else provide the permission(s) of the copyright holder for their reproduction in Theology

4. Annual plan and deadlines for publishing of the journal 

Theology is a bi-annual journal (June and December issues).
The deadline for the submission of papers for the June Issue is 1 March, whereas the deadline for the contributors to submit their final versions of the paper and potential corrections is 1 April.
The deadline for the submission of papers for the December Issue is 1 September, whereas the deadline for the contributors to submit their final versions of the paper and potential corrections is 1 October.
The copyrights pertaining to the publication of articles will be granted to the publisher. Submitted manuscripts and accompanying documents will not be returned. 

5. Citation rules (Footnotes)

References

The citation guide system is the following:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Books of the Bible:

Parts of the Holy Bible, verses (a) or text references (b) are only to be cited in the main text.
They are cited as follows: Book abbreviation (cf. 6. Bible book name abbreviations), chapter number, comma, verse(s) number (Ex 14, 8 / 1Cor 4, 3-7). If more separate verses from the same chapter are quoted, use a full stop to divide them (Gen 18, 2-6.14-16.20). If the author refers to the succeeding verses thereinafter, they should use the abbreviation “vv.” (Jer20, 8vv – the succeeding verses) or “v” (Jn17, 7v – the succeeding verse).

Examples:

а) The Gospel according to Mark, the oldest of the four canonical Gospels, defines its title as “the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God” (Mk 1, 1).In New Testament exegesis, the question is raised on how the genitive “of Jesus Christ, the Son of God” should be understood...

б) Within different contexts in his writings, Apostle Paul either describes his journeys (eg Rom 15, 19vv; Gal 1, 15-24; 2, 1v; 2Cor 11, 24-28), those of his associates (cf. 2Cor 12, 18; Phil 2, 25), or else of other Christians (cf. egRom 16).

6. Bible Abbreviations:

The Old Testament:

Gen - Genesis (The First Book of Moses)
Ex - Exodus (The Second Book of Moses)
Lev - Leviticus (The Third Book of Moses)
Num - Numbers (The Fourth Book of Moses)
Deu - Deuteronomy (The Fifth Book of Moses)
Josh - The Book of Joshua
Judg - The Book of Judges
Ruth - The Book of Ruth
1 Sam - The First Book of Samuel
2 Sam - The Second Book of Samuel
1 Kings - The First Book of the Kings
2 Kings - The Second Book of the Kings
1 Chron - The First Book of the Chronicles
2 Chron - The Second Book of the Cronicles
Ezra - Ezra
Neh - The Book of Nehemiah
Esther - The Book of Esther
Jdt - Judith
Tob - Tobit
1 Macc - The First Book of the Maccabees
2 Macc - The Second Book of the Maccabees
Job - The Book of Job
Ps - The Book of Psalms
Prov - The Proverbs
Eccles - Ecclesiastes
Song - The Song of Solomon
Wis - The Wisdom of Solomon
Sir - The Wisdom of Jesus the Son of Sirach
Is - The Book of the Prophet Isaiah
Jer - The Book of the Prophet Jeremiah
Lam - The Lamentations of Jeremiah
Ep Jer – The Epistle of Jeremiah
Bar - Baruch
Ezek - The Book of the Prophet Ezekiel
Dan - The Book of Daniel
Hos - Hosea
Joel - Joel
Amos - Amos
Obad - Obadiah
Jon - Jonah
Mic - Micah
Nahum - Nahum
Hab - Habakkuk
Zeph - Zephaniah
Hag - Haggai
Zech - Zechariah
Mal - Malachi

The New Testament:

Mt - The Gospel According to Matthew
Mk - The Gospel According to Mark
Lk -The Gospel According to Luke
Jn - The Gospel According to John
Acts - The Acts Of the Apostles
Rom - The Epistle to the Romans
1 Cor -The First Epistle to the Corinthians
2 Cor - The Second Epistle to the Corinthians
Gal - The Epistle to the Galatians
Eph - The Epistle to the Ephesians
Phil - The Epistle to the Philippians
Col - The Epistle to the Colossians
1 Thess - The First Epistle to the Thessalonians
2 Thess - The Second Epistle to the Thessalonians
1 Tim - The First Epistle to Timothy
2 Tim - The Second Epistle to Timothy
Tit - The Epistle to Titus
Philem - The Epistle to Philemon
Heb - The Epistle to the Hebrews
Jas - The General Epistle of James
1 Pet - The First Epistle General of Peter
2 Pet - The Second Epistle General of Peter
1 Jn - The First Epistle General of John
2 Jn - The Second Epistle General of John
3 Jn - The Third Epistle General of John
Jude - The General Epistle of Jude
Rev - The Revelation of St. John the Divine

7. Publication Ethics and Malpractice Statement

Publication and authorship:

Each article proposed to be published in BOGOSLOVLJE (Theology) journal must have scientific value. The authors will use footnotes (following the model from template) and will provide to redaction a bibliographic list, at the end of the research. If the work is being conducted under a project grant or funding and benefits, this subsidiary will mention in the first subsidiary note. The magazine does not charge for publication.

Plagiarism or self-plagiarism are prohibited and lead to the rejection of publication material.

Publication of the same article or study in several magazines or the tentative of publishing it in several magazines, lead to the rejection of publishing.

Author’s responsibilities/Peer Review Process:

Upon receipt of a manuscript, the Editorial board first considers whether the manuscript falls within the scope of the journal and consequently decides upon whether to send it for review, and finally informs the contributor about their decision.

The Editorial board sends manuscripts for review to two independent referees. Identities of referees are and will be concealed from the contributors, and the correspondence between them is managed exclusively by the Editorial board. A manuscript is sent to the referees via email, without the name(s) of the author(s) and/or any other data that may reveal the author’s identity (so-called “double-blind” peer review).

If an article has been fully accepted by both referees (with no revisions required), the article is ready for print. If it has been rejected by both referees, it will not be published. If one or both referees require any revisions, the author is informed about these requirements. After the required corrections/modifications are made, the article is once again sent to the referee/referees so as to check whether the author has fulfilled all the requirements set out by the referee(s). If the referees make an assessment that the requirements have been met, the article will be published. If one of the referees accepts the article requiring further or no further revisions and the other one rejects it, a third referee, whose decision will be taken as final, will be engaged.

Upon completion of the review process, the Editorial board informs the author about whether the article has been accepted or rejected for publication.

In addition, upon receipt of positive reviews, the Editorial board reserves the right to require that the author should format the article in accordance with the Author guidelines, so that it conforms to the requirements specified by the Journal. If they are required to, the author is obliged to make the revisions within seven days.

The deadline for the completion of the review process is twelve months of receipt/submission of a manuscript by post or email. Should the manuscript be sent during nonworking days, the first working day would be the day when the manuscript would be considered as received.

Upon completion of the review process and the required revisions, the deadline for the publication of the accepted articles is six months from the day of acceptance or receipt of the final version of the paper.

Editorial responsibilities:

In the journal publication process, editors have the following responsibilities:

 • complete responsibility and authority to reject/accept an article;
 • should have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;
 • only accept a paper when reasonably certain;
 • when errors are found, promote publication of correction or retraction;
 • preserve anonymity of reviewers.

Publishing ethics issues

 • Editorial board is monitoring/safeguarding publishing ethics by editorial board;
 • Editorial board provides guidelines for retracting articles (see the site, at the reviewing process;
 • The members of editorial board have to maintain the integrity of the academic record;
 • The editorial board also preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;
 • The editorial board can ask to the authors to provide corrections, clarifications or retractions when needed. He is also the one who must assure the publication of this information on the site and in the review;
 • Editorial committee will deal with prevention of plagiarism or fraud situations.

Упутство за обликовање и форматизовање студијских прилога

Часопис Богословље објављује оригиналне научне ауторске радове превасходно на српском и енглеском језику, а у посебним случајевима и на другим, научно релевантним европским језицима (руски, немачки, италијански, француски), као и преводе са класичних језика, осврте и приказе. Радови на српском објављују се ћирилицом. Радови морају бити у складу са етичким и академским стандардима. Радови се двоструко рецензирају.
 
1. Достављање рукописа Уредништву
 
Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе електронским путем на имејл адресу Уредништва: 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
1. Аутор треба да у посебном документу наведе своје име и презиме, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона и кратку академску биографију.
 
2. Аутор треба да потврди да рад није под истим нити под другачијим насловом већ објављиван, као и да рад није истовремено доставио и неком другом часопису, односно да рад није и неће бити понуђен ради објављивања неком другом часопису у земљи или иностранству све док уредништво часописа Богословље не извести аутора о крајњој одлуци o публиковању чланка.
 
3. С тим у вези аутор је у обавези да Уредништву достави и потписану Ауторску изјаву (Ауторска изјава се може наћи овде: https://bfspc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bogoslovlje_bfspc_bg_ac_rs/EZJSMPxtrh9Fv897e5gjZGoBLY7U8XEg2oTjvTtquYYQxQ?e=foZPLY )  којом потврђује да достављени чланак представља резултат сопствених истраживања, да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања туђих извора и навода, и да рад није под тим, нити под било којим другим насловом, објављен или понуђен на објављивање у било којем другом часопису.
 
2. Структура рада
 
Рад треба да садржи:
 
1) име и презиме, афилијацију и имејл адресу аутора (у левом углу)
2) наслов; 
3) апстракт (до 20 редова) и кључне речи (до 10 речи) на српском језику, односно језику рада;
4) основни текст;
5) наслов на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском; 
6) име, презиме и афилијацију аутора на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском;
7) апстракт (до 40 редова) и кључне речи (до 10 речи) на енглеском језику (обавезно). 
Уколико је рад писан на српском или неком другом од језика. Пожељно је да апстракт на енглеском језику буде опширнији.
8) На крају рада достави пуну библиографију са наведеним свим радовима, коришћеним у тексту (bibliography: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html) 
9) Обим укупног текста рада треба да буде од 12.000 до 40.000 словних знакова, рачунајући ту и размаке и напомене.
 
3. Техничке карактеристике фајла са текстом рада
 
Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе у две електронске копије – као Microsoft Word 2003 документ, у .doc или .rtf екстензији. Пожељно је да рад буде достављен и као Adobe Systems Inc. документ, у .pdf екстензији. 
 
а) илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, …) треба да буду црно-бели и са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту. 
б) Такође, аутор је дужан да достави Уредништву потписану изјаву да су илустрације његово ауторско дело или дозволу носиоца ауторских права за њихово објављивање у Богословљу.
 
4. Годишњи план и рокови за излажење часописа
 
Богословље излазе у две свеске годишње (у јуну и децембру).
Прва свеска се закључује 1. март; 1.април је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.
Друга свеска се закључује 1. септембар; 1. октобар је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.
Ауторска права у вези са објављеним радовима преносе се на издавача. Рукописи и прилози се не враћају.
 
5. Правила цитирања (ФУСНОТЕ)

Упутство за цитирање се налази на овом линку за преузимање: „УПУТСТВО ЗА ЦИТИРАЊЕ И НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ“

6. Етика часописа и изјава о злоупотреби

а. Објављивање и ауторство:

Сваки чланак предложен за објављивање у часопису БОГОСЛОВЉЕ мора имати научну вредност. Аутори ће користити фусноте (пратећи модел из предлошка) и обезбедиће редакцији библиографску листу, на крају истраживања. Ако је рад написан у оквиру пројекта или је финансиран на други начин, ово ће бити поменуто у самом раду. Часопис не наплаћује објављивање.

Плагијаризам или аутоплагијаризам су забрањени и доводе до одбацивања материјала за објављивање.

Објављивање истог чланка или студија у неколико часописа или покушај његовог објављивања у више различитих часописа, доводе до одбацивања објављивања.

б. Одговорности аутора/Процес рецензирања радова:

По пријему рада Уредништво најпре одлучује да ли рад одговара профилу часописа и да ли ће бити послат на рецензирање, и потом аутора обавештава о својој одлуци.

Прилоге који се шаљу на рецензирање Уредништво доставља двојици рецензената. Имена рецензената нису и неће бити позната ауторима а сва комуникација се одвија преко Уредништва. Рецензенти добијају текст чланка електронским путем, без имена аутора или других података који би открили идентитет аутора (тзв. „double blind“ peer review).

Уколико је чланак безусловно прихваћен од стране оба рецензента, рад је примљен за штампу. Уколико је одбијен од стране оба рецензента, рад неће бити штампан. Уколико је неко од рецензената/оба рецензента тражио дораду чланка, аутор се упознаје са захтевима. Након исправки/дораде, чланак се поново доставља рецензенту/рецензентима ради провере испуњености постављених услова. Уколико рецензенти процене да су услови испуњени чланак ће бити објављен. Уколико један рецензент условно или безусловно да позитивну рецензију а други негативну, биће ангажован трећи рецензент чија ће рецензија бити коначна.

По окончању процеса рецензирања, Уредништво обавештава аутора о томе да ли је рад прихваћен за објављивање или је одбијен.

Додатно, по пријему позитивних рецензија, Уредништво задржава право да од аутора захтева да чланак саобрази нормама часописа, односно да свој рад усклади са Упутством ауторима. Аутор је дужан да у року од 7 радних дана изврши коректуру рада, уколико то буде од њега затражено.

Рок за завршетак процеса рецензирања радова је 12 месеци од предаје рукописа, односно датума приспећа и електронске и штампане копије рукописа, рачунајући први радан дан као датум приспећа уколико копија буде послата током нерадних дана.

Рок за објављивање одобрених радова по окончању процеса рецензирања и после уношења евентуалних исправки је 6 месеци, рачунајући од датума одобравања односно приспећа коначне верзије рада.

в. Одговорности уредништва:

У процесу објављивања часописа, уредништво има следеће одговорности:

 • потпуну одговорност и овлашћења да одбаце/прихвате чланак;
 • не би требало да постоји било какав конфликта интереса у погледу чланака које одбацују/прихватају;
 • прихвата само ауторски чланак уколико постоји уверење да не крши правила издавања;
 • када се пронађу грешке, препоручује исправке или допуне;
 • чува анонимност рецензената.

г. Етика издавања

 • Редакција прати и чува етику издавања од стране уредништва;
 • Редакција пружа смернице за поновно праћење чланака;
 • Чланови редакције морају одржавати академски интегритет;
 • Редакција такође спречава да пословне потребе угрозе интелектуалне и етичке стандарде;
 • Редакција може затражити од аутора да обезбеди исправке, појашњења или допуне по потреби. Редакција такође мора да обезбеди објављивање ових информација на сајту и у рецензији.
 • Редакција и Уредништво ће се бавити спречавањем плагијаризма или превара.