Богословље

Импресум

БОГОСЛОВЉЕ

Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Основан 1926. Излази два пута годишње.

Досадашњи уредници
Димитрије Стефановић (1926-1940), Димитрије Димитријевић (1958; 1960),
Чедомир Драшковић (1958; 1961-1976), Благота Гардашевић (1959),
Прибислав Симић (1977-1996), Владан Перишић (1990), Димитрије Калезић (1997; 2000),
Радомир Поповић (1998-1999; 2001-2004), Максим Васиљевић (2005-2009),
Богдан Лубардић (2010-2012)

Главни и одговорни уредник
Радомир Поповић

Савет
Епископ Иринеј Буловић, Епископ Давид Перовић, Епископ Максим Васиљевић, Епископ Игнатије Мидић, Ксенија Кончаревић, Ненад Mилошевић, Владимир Вукашиновић, Богољуб Шијаковић

Уредништво
Зоран Крстић, Родољуб Кубат, Илија Томић, Владислав Пузовић, Владан Таталовић, Здравко Јовановић, Вукашин Милићевић

Чланови међународне редакције
Никола Црнокрак (Париз), Николај Озољин (Париз), Владимир Ципин (Москва), Михаил Витальевич Шкаровский (Санкт Петерсбург), Џон Бер (Њујорк), Аристотел Папаниколау (Њујорк), Ставрос Јагазоглу (Атина)

Секретар
Ивица Чаировић

Технички уредник
Иван Јовановић

Штампа: Донат граф, Београд

© Copyright 2015 ПБФ - Сва права задржана.
Ниједан део ове публикације не може бити објављен, репродукован, преведен нити пренесен у било каквој форми – електронској, механичкој, фотокопијској или томе слично, без претходног писменог одобрења издавача.

Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


THEOLOGY

Journal of Orthodox Theology, University of Belgrade
Founded in 1926, and published twice a year

Former editors
Dimitrije Stefanović (1926-1940), Dimitrije Dimitrijevic (1958; 1960), Čedomir Drašković (1958; 1961-1976), Blagota Gardašević (1959), Pribislav Simic (1977-1996), Vladan Perišić (1990), Dimitrije Kalezić (1997; 2000), Radomir Popovic (1998-1999; 2001-2004), Maksim Vasiljevic (2005-2009), Bogdan Lubardić (2010-2012)

Editor in chief
Radomir V. Popović

Advisory board
Irinej Bulović, David Perovic, Maksim Vasiljevic, Ignatius Midić, Ksenija Končarević, Nenad Milošević, Vladimir Vukašinović, Samuel Sitta

Editorial board
Zoran Krstic, Kubat Rodoljub, Ilija Tomić, Vladislav Puzović, Vladan Tatalovic, Zdravko Jovanovic, Vukasin Milicevic

Members of the international editorial board
Nikola Crnokrak (Paris, France), Nikolaj Ozoljin (Paris, France), Vladimir Cipin (Moscow, Russia), Mikhail Vital'evich Škarovskij (Sankt Petersburg, Russia), John Ber (New York, USA), Aristotle Papanikolaou (New York, USA), Stavros Jagazoglu (Athens, Greece)

Secretary
Ivica Čairović

Technical editor
Ivan Jovanović

Print: Donat graf, Beograd

© Copyright 2015 PBF - All rights reserved.
No part of this publication may not be published, reproduced, translated nor transferred in any form - electronic, mechanical or copy without the prior written permission of the publisher.

Faculty of Orthodox Theology, Mije Kovačevića 11b 11060.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПБФ инфо

Телефони:
011 2762 732
011 2762 958
Факс:
011 2769 205
ПИБ:
103503783
Матични број:
17569961
Шифра делатности:
80325
Број жиро рачуна:
840-2046666-36

опширније...

 Званична Интернет презентација.

Православни богословски факултет Универзитета у Београду.

bfspc.bg.ac.rs