Богословље

Галиканска литургија

Драгица Тадић
Православни богословски факултет
Београд

Богословље: 1-2 (2005) 137-154
Цео текст (.PDF) УДК 27-.528.2

 

Abstract. У областима под јурисдикцијом Римског патријархата упоредо са ширењем хришћанства настајао је велики број различитих, локалних литургија, које заједно сачињавају западни литургијски тип. Једну од тих група представљају и галиканске литургије које су постојале све до 8. века. Настанак галиканских литургија и утицаји под којима су се оне развијале обавијен је велом тајни услед недостатка извора. Већи део извора датира из познијег периода те текстови обилују примесама римског обреда. Није постојала једна и јединствена литургија која се служила у читавој Галији, него се оне разликују у зависности од места и времена настанка. Ипак, могу се издвојити неке опште и заједничке карактеристике. Значај галиканских литургија је изузетан као сведока древне и значајне хришћанске традиције. У крајевима који су били далеко од великих центара хришћанства владао је својеврсни конзервативизам. Тако су утицаји Сирије, Антиохије и Александрије, који датирају из доникејског периода, сачувани готово нетакнути па тако и у текстовима из 5. и 6. века имамо сведочанство о најстаријем литургијском језику из времена када се он тек развијао.

Summary. In the districts which came within the Roman Patriarchate`s jurisdiction parallel to the spread of Christianity there originated a great number of different, local liturgies which are classified in several elementary groups which are altogether called the western liturgy type. Gallic liturgies belong to one of these groups and they existed up to the eighth century i. e. until the reforms of Pippin the Short and Carlo the Great when the Roman liturgy type was introduced in the whole Empire and other types were driven back. The very origin of the Gallic type of liturgy and the conditions under which it had developed remains a mystery because we lack the relevant sources. Namely most sources are dated to the later period of time so that the texts they contain abound the ingredients of the Roman liturgy type. There didn’t exist a one and unique liturgy which was served in entire Gallia – liturgies differ in the place and the date of their origin. Nevertheless some general attributes which all the liturgies of Gallic type had in commom could be singled out. The importance of Gallic liturgies is huge because they bear witness to an ancient and to a large extent authentic Christian tradition. Besides, in the districts distant from the big Christian centers a certain conservativism was predominant. The influence from Syria, Antioch and Alexandria which dates to ante-nicean period are preserved almost intact so that even in the texts from the fifth and sixth century we have written evidence about the oldest liturgy language from the period of its developmental stage.