Богословље

2014

Оваплоћење — истинити Бог и истинити човек / Бог Логос у оквирима људске природе

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 05–18

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Incarnation — the True God and the True Man / Logos of God in the human nature

Човек — дете; биће игре (Омaж Гaдaмeру)

Давид Перовић, Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 19–34

УДК: 27–42

Цео текст (.PDF)

David Perović
Man — Child: the Creature of Game (A Homage to Gadamer)

Тестаменти дванаесторице патријараха

Живко Илић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 35–57

УДК: 27-245.77

Цео текст (.PDF)

Živko Ilić
The Testaments of the Twelve Patriarchs

Коментар Теодора Мопсуестијског на Књигу пророка Јоне

Марина Стојановић
Студент мастер студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 58–74

УДК: 27.277.2-244.42:27-“03-04“TEO

Цео текст (.PDF)

Marina Stojanović
The Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Book of Jonah

Библијски рукописи у Кумрану-Псалтир

Љиљана Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 75–100

УДК: 27-232

Цео текст (.PDF)

Ljiljana Jovanović
Biblical Manuscripts of Qumran-Psalters

Рецепција Старог Завета у Еванђељу по Матеју: наводи испуњења

Марко Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 101–119

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Marko Jovanović
The Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew: Fulfillment Quotations

Рад митрополита Павла Ненадовића на завођењу монашке дисциплине у фрушкогорским манастирима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 120–125

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The Effort of Metropolitan Pavle Nenadović to Exert Monastic Discipline in the Monasteries of Fruška Gora

Једна непризната хиротонија у Српској Православној Цркви

Саша Антонијевић
дипломирани теолог
Крагујевац

Богословље 1 (2014) 126–150

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Saša Antonijević
An Unrecognised Chirotony in the Serbian Orthodox Church

Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске Деспотовине

Јелена Поповић
Историјски институт
Београд

Богословље 1 (2014) 151–160

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Jelena Popović
The Position of the Serbian Orthodox Church in the Last Decades of Serbian Despotate

Прота др Радослав Грујић у свом и нашем времену — поводом рехабилитације

Игнатије Марковић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 161–173

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Ignatije Marković
Protopresbyter Radoslav Grujić PhD in his and our Time — On the Occasion of his Rehabilitation

Црквена историја енглеског народа Беде Венерабилиса као историјски извор

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 174–191

УДК: 27-9

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
An Ecclesiastical History of the English People of Bede Venerābilis as a Historical Source

Однос цара Константина према Цркви након I Васељенског Сабора

Марко Шукунда
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 192–206

УДК: 27-9“01-07“

Цео текст (.PDF)

Marko Šukunda
Relationship of the Emperor Constantine with the Church after I Ecumenical Council

Неке напомене о Христологији Аполинарија Лаодикијског

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 207–221

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Some Remarks on the Christology of Apollinaris of Laodicea

Интелектуализам као богословски проблем

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2014) 222–233

УДК: 27-1:141.132

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
Intellectualism as a Theological Issue

Дијалогом и толеранцијом против говора мржње на верској основи

Славиша Костић
Хришћански културни центар
Београд

Богословље 1 (2014) 234–247

УДК: 27-42

Цео текст (.PDF)

Slaviša Kostić
With Dialogue and Tolerance against Religious Conflicts

Представе o Богу у српским народним бајкама и легендама

Ана Лупуловић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 248–262

УДК: 281.163.41:398]: 2-135

Цео текст (.PDF)

Ana Lupulović
Portrayals of God in Serbian Folk and Religious Tales

О једном античком елементу у православном богослужењу (χορός — ликъ)

Зоран Ранковић / Драган Ашковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 263–274

УДК: 27.534.5:81,37=14,02=163.1

Цео текст (.PDF)

Zoran Ranković / Dragan Ašković
On an Antique Element in the Orthodox Worship (χορός — ликъ)

Свето Писмо у делу (/делима) Светога Саве

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 275–284

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
The Holy Bible in Saint Sava's works

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2014) 285–305

Цео текст (.PDF)

Корица, садржај и CIP

Богословље 2 (2014)

Цео текст (.PDF)

Свети Јован Златоусти као библијски егзегета

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 03–15

УДК: 27-277.2:271.2-1

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
Saint John Chrysostom as a Biblical Exegete

Да нам буде јасније још једно питање наше вере (Посвећено блаженопочившем патријарху српском кир-Павлу)

Давид Перовић, Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 16–54

УДК: 271.2-1

Цео текст (.PDF)

David Perović
To Clarify Another Issue of Our Faith (Dedicated to Patriarch of Serbia Kyr Pavle of Blessed Repose)

Сотириолошки карактер православне хришћанске педагогике

Мирко Ђ. Томасовић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 2 (2014) 55–79

УДК: 27-185.53:37.013.46

Цео текст (.PDF)

Mirko Đ Tomasović
The Soteriological Character of Orthodox Christian Pedagogy

Фотин Сирмијумски јеретик

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 80–86

УДК: 27-9“03“

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Photinus of Sirmium, the Heretic

Стотину осамдесет година Тимочке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 87–92

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
A Hundred and Eighty Years of the Diocese of Timok

Вероисповедање у Енглеској у VII и VIII веку

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 93–105

УДК: 2-4(410.1):27-9“05-06“

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
The Confession of Faith in England in VII and VIII Century

Вера као услов за ступање у клир – средњошколско црквено образовање у савременом друштвеном контексту –

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 106–116

УДК: 271.2-275:37

Цео текст (.PDF)

Zoran Krstić
Faith as a Condition for Entry into the Clergy – Secondary Church Education in the Contemporary Social Context

„Не више од онога што је писано“ Ерминевтички значај 1Кор 4,6б

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 117–126

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Predrag Drugutinović
“Not to go beyond what is written” Hermeneutic importance of 1 Corinth. 4,6b

Еклисиологија, генетика и политика настајања „нација“

Предраг Петровић / Томислав Пауновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 127–155

УДК: 27-523:341.1:172.15

Цео текст (.PDF)

Predrag Petrović / Tomislav Paunović
Ecclesiology, Genetics and Politics of the Appearance of “Nations”

Апокатастаза и онтологија

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 156–167

УДК: 27-175.6:271.2-31

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Apocatastasis and Ontology

Канонско-правни аспекти хиротоније презвитера и улога сталежа у српској средњевековној пракси

Жељко Р. Ђурић
Висока школа — Академија СПЦ
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 2 (2014) 168–182

УДК: 271.2-742-266: 271.22(497.11)“653“

Цео текст (.PDF)

Željko R. Đurić
The Canonical – Juridical Aspects of the Consecration of a Presbyter and the Role of a Class in the Serbian Medieval Practice

Мотивација религијске толеранције у Миланском едикту

Мирко Сајловић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 2 (2014) 183–205

УДК: 2-673.5:27-9

Цео текст (.PDF)

Mirko Sajlović
The Motivation of Religious Tolerance in the Edict of Milan

Проблем креативности у савременом проповедништву

Сава Милин
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 206–212

УДК: 27-475.2

Цео текст (.PDF)

Sava Milin
The Problem of Creativity in Contemporary Preaching

Еклисиолошки корен патријарашког права ставропигије према Теодору Валсамону

Василије Вранић
Православни богословски факултет
„Свети Сава“, Либертивил
Сједињене Aмеричке Државе

Богословље 2 (2014) 213–225

УДК: 271.2-742-266

Цео текст (.PDF)

Vasilije Vranić
The Ecclesiological Root of the Pariachal Stauropegial Right according to Theodore Balsamon

Из тела мог видећу Бога (Јов 19.26): Обрезање, мартирија, Боговиђење и херменеутика у рабинском јудаизму

Небојша Тумара
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 226–248

УДК: 265:26-725:26-242

Цео текст (.PDF)

Nebojša Tumara
– Yet in my flesh I shall see God (Job 19.26): Circumcision, Martyria, God -Seeing and Hermeneutics in Rabbinic Judaism

Утицаји културног амбијента на формирање богословских исказа светог Јефрема Сиријског

Бошко Ерић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 249–271

УДК: 27-9“03“:316.7

Цео текст (.PDF)

Boško Erić
The Influences of the Cultural Environment on the Formation of Theological Statements of St. Ephraim the Syrian

Српска Православна Црква у конкордатској борби 1937. године — покушај нове синтезе

Слободан Јаковљевић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 272–295

УДК: 271.22(497.11):322.9

Цео текст (.PDF)

Slobodan Jakovljević
Serbian Orthodox Church in the Concordat Struggle of 1937 – An Attempt of a New Synthesis

Схватање подвига у посланицама Апостола Павла — анализа појмова и мотива

Данило Михајловић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 296–320

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Danilo Mihajlović
The Understanding of the Ascetic Exercise in the Epistles of Apostle Paul – the Analysis of the Terms and Motifs

Нивои тумачења текста у Коментару на псалме Диодора Тарсијског

Марина Стојановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 321–346

УДК: 27-277.2:27-9“03“

Цео текст (.PDF)

Marina Stojanović
The Levels of the Interpretation of the Text in the Commentary on Diodorus of Tarsus’ Psalms