Богословље

Оглед из молитвеног богословља и химнологије са коментарима

Епископ Давид (Перовић)
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27-535.7

Богословље 1 (2016) 3–13

David Perović
An Essay on Theology of Prayer and Hymnology With Comments


Сажетак: Полазећи од поставке да је црквено богословље тумачење Светог Писма и његова примена у јерургијској пракси Цркве, да оно извире из Предања са којим се сâмо поклапа и поистовећује, видимо како и савремене богословске теме, оне о еколошкој кризи, или био-етичким истраживањима, морају бити њему, Светом Предању, саобразне. Саобразне Христу, као носиоцу и садржају Светога Предања. Зато и еколошке и био-етичке теме треба сагледавати са означених поставки, укључујући и најновију дисциплину, неурофилософију.

Кључне речи: Молитвено богословље, химнологија, екологија, био-етика, прозба, јектенија, Божја творевина.


An Essay on Theology of Prayer and Hymnology With Comments 

Abstract: Starting from the postulate that church theology is interpretation of the Holy Bible and its exercise in hierurgical Church practice, that it originates from the Tradition with which it overlaps and identifies, we see how contemporary topics in theology, those about ecological crisis, or bioethics researches, must conform to the Holy Tradition, to Christ as the carrier and content of the Holy Tradition. Therefore, ecological and bioethics topics, including the latest discipline – neurophilosophy, should be observed from the perspective of indicated postulates.

Keywords: theology of prayer, hymnology, ecology, bioethics, prayer, litany, God`s creation.