Богословље

„Епистоларна биографија“. Још један покушај хронологизације посланица апостола Павла

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27:248.4:27-277.2

Богословље 1 (2016) 14–21

Predrag Dragutinović
“An Epistolary Biography”. A New Attempt of Chronology of the Epistles of Paul


Сажетак: Приложени рад расправља резултате књиге Дагласа Кембела Framing Paul. Кембел покушава да смести Павла у његов историјски контекст и да установи нову хронологију настанка његових посланица. Он одбацује традиционални приступ теми путем једне синтезе Дела апостолска и посланица, користећи само посланице као своје примарне изворе. Иако је Кембелова књига изузетно писана и интригантна, она тешко може заменити владајући концепт у новозаветној науци који се заснива уобичајеним методолошким претпоставкама попут псеудоепиграфије у Павловим посланицама и релевантности Дела апостолских за живот апостола Павла.

Кључне речи: Павле, хронологија, посланице, Дела апостолска


“An Epistolary Biography”. A New Attempt of Chronology of the Epistles of Paul 

Summary: The contribution discusses the outcomes of Douglas Campbell’s book Framing Paul. Campbell seeks to situate Paul within his historical context and to establish a new chronology of his epistles. He rejects the traditional approach to the theme through an Acts Epistles synthesis, by utilizing only the epistles as his primary source material. Although the Campbell’s book may be considered as well written and intriguing, it hardly can replace the concept which prevails in the New Testament scholarship, a concept based on the conventional methodological assumptions like pseudoepigraphy in Pauline epistles and the relevancy of the Acts for the investigation of the life of Paul.

Key words: Paul, Chronology, Epistles, Acts