Богословље

Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавству и канонима Светог Василија Великог о браку

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27-74

Богословље 1 (2016) 47–59

Zoran Devrnja
Cessation of Marriage Without Decision of the Ecclesiastical Court According the Church Law and the Marital Canons of the St. Basil the Great


Сажетак: Брак може престати на основу различитих услова. Постоје и такви услови који до престанка брака доводе самим крајем брака, што одлуку Црквеног суда о престалости брака чини излишном. У ове услове се сврставају смрт и проглашење умрлим једног брачног друга, као и његово монашење или избор за епископа. Наведени канонски институти, како су формулисани у БП СПЦ, одликују се недовољном богословском промишљеношћу и великом оптерећеношћу правним аспектима престанка брака. Покушај њиховог богословског превредновања и дубљег канонско-литургијског утемељења био би неопходан.

Кључне речи: престанак брака, Црквени суд, Брачна правила, монашење, епископско рукоположење, проглашење несталог лица умрлим, смрт, канони Светог Василија Великог.


Cessation of Marriage Without Decision of the Ecclesiastical Court According the Church Law and the Marital Canons of the St. Basil the Great

Abstract: Various conditions can lead to the cessation of marriage. Very existence of such conditions can dissolve the marriage and accordingly the decision of the Ecclesiastical Court about the cessation of marriage is unnecessary. Death of spouse or official declaration of his death, his monastic choice or canonical episcopal ordination could be such conditions. Those canonical institutes, as formulated in Marital Rules of Serbian Orthodox Church, are characterized by a lack of theological deliberation and great influence of the legal aspects of the cessation of marriage. Attempt of their theological evaluation and reliable canonical and liturgical foundation would be a welcome step.

Key words: cessation of marriage, Marital Rules of Serbian Orthodox Church, Ecclesiastical Court, monasticism, episcopal ordination, natural death, official declaration of spouse’s death, St. Basil’s the Great canons