Богословље

Белешке о Слову о Духу Светоме у Врхобрезничком летопису

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 82-94:811.163.1

Богословље 1 (2016) 60–71

Zoran Ranković
Notes on The Homily on the Holy Spirit in The Vrhobreznica Chronicle


Сажетак: У чланку се, историјско-текстолошком методом, анализира Слово о Духу Светоме из Врхобрезничког летописа. Циљ ове анализе је да унесе прецизност у одређењу наведеног састава, да укаже на његову богословску садржину, као и на историјско-богословске околности настанка наведенога текста у виду у коме је сачуван у наведеном рукопису. На основу анализе, долази се до закључка да је овај састав сложен из три целине повезане изложењем православног учења о Духу Светоме.

Кључне речи: српскословенски језик, Врхобрезнички летопис, Григорије Палама, Исповедање вере, Герман II, Јован Дамаскин, Filioque.


Notes on The Homily on the Holy Spirit in The Vrhobreznica Chronicle

Summary: In Šafárik collection in the National Museum in Prague, among other Serbian manuscripts, there is also kept the Vrhobreznica Chronicle (IX G 6), written in 1650 in the monastery of the Holy Trinity in Vrhobreznica near Pljevlja. The section about the Holy Spirit is written on the sheets 310a-318b, which is, in whole or in part, attributed to Gregory Palamas. The analysis showed that this composition consists of three parts: the initial part Confession of Faith by Gregory Palamas, the expanded Answer to the Latins by Germanus II from 1234, and selected chapters from the An Exact Exposition of the Orthodox Faith by John of Damascus. The analyzed compiled text exposes the dogmatic teaching of the Orthodox Church on the relationship of the Hypostasis of the Holy Trinity, especially bearing in mind the role of the Holy Spirit, and is explicitly directed against the Roman Catholic doctrine of Filioque. In my opinion, the text was created as a response of the Serbian Orthodox Church to the elaborate imposition of the union by the Roman Catholic Church through organized networks of missionaries on the territory which was under the jurisdiction of the Patriarchate of Pec.

Key words: Serbian Slavonic language, textology, Vrhobreznica Chronicle, Gregory Palamas, Confession of Faith, Germanus II, John of Damascus, Filioque.