Богословље

Личност прота Свете Горе на крунисању цара Душана

Мирко Сајловић
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

УДК: 271.22 (497.11)

Богословље 1 (2016) 86–99

Mirko Sajlović
The Personality of Protos of the Mount Athos during the coronation of Emperor Dušan


Сажетак: Ко је био светогорски прот који је присуствовао Душановом царском крунисању у Скопљу 1346. године, одавно заокупља интересовање истраживача српско-византијских односа. Располажива историјска грађа, на основу својих фрагментарних и штурих података, не допушта установљење поузданог и општеприхваћеног одговора на ово питање. У недостатку проверених информација истраживачи су понудили различита решења која су, без чврсте аргументације, углавном била и остала у сфери претпоставки. Но, свако од ових решења данас се још увек уважава као могуће тачно. У раду указујемо на закључке савремених просопографских анализа одређених светогорских докумената који делимично расветљавају ову проблематику и допуштају да се неке хипотезе одбаце, као и да се са више поузданости одреди личност прота из времена Душановог царског крунисања.

Кључне речи: прот, Исак, Теодорит, Нифон, цар Стефан Душан, Света Гора, историјски извори, простагма, протатски документ, Каталог протâ.


The Personality of Protos of the Mount Athos during the coronation of Emperor Dušan

Summary: Data about the protos who attended Dušan imperial coronation in Skopje in 1346, can not be found in the primary historical sources. More light could be thrown on this unresolved question only on the basis of analysis of relevant documents from Mount Athos (Docheiariou, № 24; Chilandar I, № 133). Based on the results of these analysis it is possible to discard some assumptions that were accepted until now. Reliable historical data and the results of the critical analysis of documents point to the conclusion that the successor to the protos Isaac was Nifon. Time of his administration as the protos (January 1343 – December 1347) corresponds to the time of Dušan’s negotiations with the Athonite monks on acceptance of his rule (December 1345) as well as the time of his imperial coronation in Skopje (April 16, 1346). Therefore, with a high level of certainty we can say that the potos Nifont was on Dušan imperial coronation.

Key words: Protos, Isaac, Theodorit, Neophon, Emperor Stephen Dušan, Mount Athos, historical sources, prostagma, dokument of the Protaton, Catalog of protos.