Богословље

Од чулне ка менталној перцепцији: Коментар о употреби глагола визуелног опажања у списима Евагрија Понтског

Богдана Николић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд 

УДК: 811.14`02

Богословље 1 (2016) 100–111

Bogdana Nikolić
From Sensory to Mental Perception. A Commentary on the Usage of the Verbs of Visual Perception in the Writings of Evagrius of Pontus


Сажетак: За хеленско опажање света карактеристична је предност давана чулу вида. Схватање човека према којем ум у крајњој линији сагледава, условило је да значењски глаголи визуелног опажања обухвате и многе процесе менталне перцепције и умног сагледавања. У фокусу овог чланка налази се глагол βλέπω. Aнализoм значења његових потврда у списима Евагрија Понтског (345–399), монашког писца чувеног по својим луцидним психолошким увидима, настоји се дати прегледан приказ различитих употреба овог глагола. Њиховом анализом открива се широки опсег значења – од оног основног, садржаног у једноставној перцепцији чулом вида, до сложених процеса умног сагледавања метафизичке реалности и сагледавања самога Бога.

Кључне речи: βλέπω, глаголи опажања, лексичка анализа, Евагрије, ментална перцепција, θεωρία, умозрење, богозрење.


From Sensory to Mental Perception. A Commentary on the Usage of the Verbs of Visual Perception in the Writings of Evagrius of Pontus

Summary: Ancient Greek world-view is characterized by the advantage given to visual perception of reality. Understanding of the human being according to which the mind represents the ultimate organ of perception, resulted in the fact that many a process of mental perception and contemplation found their expression in various forms of verbs denominating visual perception. The present paper narrows its focus on the verb βλέπω. By means of lexical analysis of its usage in the writings of Evagrius of Pontus (345–399), it attepmpts to summarize various meanings applied to it. The analysis reveals a broad range of meanings – starting from the first definition of the verb’s meaning as being able to see, having the eye-sight, all the way through to implying complex mental activities such as those of contemplation of the metaphysical reality and, ultimately, the contemplation of God.

Key words: βλέπω, verbs of perception, lexical analysis, Evagrius, mental perception, θεωρία, contemplation.