Богословље

Употреба бестијарног материјала у делима Климента Александријског

Драгана Тодоровић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд 

УДК: 27-9”03”KLIMENT

Богословље 1 (2016) 112–119

Dragana Todorović
The use of besial material in Clement of Alexandria's work


Сажетак: Све до 5. века у делима Светих Отаца и учитеља Цркве наилазимо на честу употребу природњачке символике, тзв. бестијарног материјала. Алегоријску употребу ових списа налазимо и у Новом Завету, те су је наследили и Свети Оци. Та алегорија била је веома једноставна и тиме блиска народу. Зато не чуди чињеница да су је Оци користили како би објаснили важне истине хришћанства. Најчешћу употребу бестијарног материјала налазимо код Светог Василија Великог, али помиње се и у делима Климента Римског, Теофила Антиохијског, Григорија Ниског, Кирила Јерусалимског, Јована Златоустог... У овом раду разматра се употреба бестијарног материјала код Климента Александријског. Поједини зоографски материјал одувек се сматрао хришћанским, као што је то случај са Физиологом (Природословом). У тим списима, преко прича о животињама, камењу, биљкама и нестварним бићима, заправо се говори о човеку, јер након њиховог описа, следи алегорија која представља хришћанску поуку човеку. Овај рад помаже да разумемо зашто су рани Оци Цркве, поред многобројне световне литературе, посегли и за овом врстом списа, као и да разумемо њихову идеју да човек може да се подучава и на примеру животиња.

Кључне речи: Климент Александријски, Физиолог, зоографски списи, бестијариј, алегорија


The use of besial material in Clement of Alexandria's work

Summary: Until the 5th century we can witness frequent use of naturalistic symbolic, the socalled bestial material, in the writings of the saint Fathers and teachers of the Church. The allegorical use of these documents can be found in the New Testament, so that the saint Fathers inherited it. That kind of allegory was very simple and thus very close to the people. Therefore it is not strange that the saint Fathers used it to explain same important truths of Christianity. It was Vasil the Great who used this bestial material most frequently, but it also can be found in the document of Clement in Rome, Theophilo of Antioch, Gregory of Nyssa, Ciril of Jerusalem, John Chrisostom…This paper is dealing with the use of bestial material by Clement of Alexandria. Certain zoographic material has always been considered Christian, as is the case with Physiology. These documents tell a story about a man, in general by providing a story about animals, stones, plants and imaginary creatures. Once their description is provided an allegory follows and it represents a Christian moral about man. This paper helps us understand why the early Fathers of the Church used this kind of material, beside various other sources. It also helps us understand their idea that man can be tought on the basis of an example featuring animals.

Key words: Clement of Alexandria, Physiology, zoographic material, bestial material, allegory