Богословље

Почеци научног часописа Богословског факултета Богословље — дело проф. др Димитрија Стефановића (1926–1940)

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 55–72

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)

The beginnings of the scientific journal of the Faculty of Theology in Belgrade “Theology”
— the work of professor Dimitrije Stefanović, Th.D. (1926–1940)


Сажетак: У чланку је описан почетак објављивања научног часописа Богословског факултета Богословље и рад првог уредника проф. др Димитрија Стефановића (1926–1940), са посебним освртом на његов научно-истраживачки допринос развоју библистике у оквиру часописа Богословље. У другом делу рада извршен је покушај реконструкције уређивачке политике на примеру анализе објављених свезака у првим деценијама публиковања часописа, са систематизацијом студија по богословским, али и другим научним областима; и са освртом на приказе савремене богословске литературе који показују интересовања професора Богословског факултета и осталих сарадникâ часописа. На крају је приказано и материјално стање часописа до 1940. године, пошто је у периоду између два светска рата било најтеже пронаћи финансијска средства за несметани рад и публиковање часописа. Овај осврт је синтеза ранијих радова на тему часописа Богословље, уз коришћење примарних историјских извора.

Кључне речи: часопис Богословље, Православни богословски факултет Универзитета у Београду, др Димитрије Стефановић


Abstract: This article describes the beginning of publishing of the scientific journal of the Faculty of Theology in Belgrade — “Theology” and the work of the first editor professor Dimitrije Stefanović (1926–1940), with particular reference to his scientific work and contributions to the development of the Bible study within the journal “Theology.” The second part of the article was an attempt of the reconstruction of editorial policy in the first decades of publishing of the journal, and also taxonomy of studies at theological, or and other scientific, areas. In that part, there are the references to the views of contemporary theological literature which shown the interest of the professors of Faculty of Theology and other associates of the journal. At the end of the article the material status of the journal was shown until 1940, since the period between the two world wars were the hardest to find funding for trouble-free operation and publication of the journal. This review is a synthesis of earlier works on the theme of the journal “Theology”, with the use of primary historical sources.

Keywords: journal “Theology”, Faculty of Orthodox Theology University of Belgrade, Prof. Dimitrije Stefanović Th.D.