Богословље

ΧΑΡΙΣ у 2Кор 8–9 
/ Неке преводилачке недуомице и могућа решења

епископ Давид (Перовић)
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 116–123

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)


Сажетак. Појам χάρις је један од централних појмова у теолошком речнику апостола Павла. Он се на српски углавном преводи као „благодат“. У 2. посланици Коринћанима 8–9 овај појам је необично чест и захтева другачија преводилачка решења. У приложеном стручном раду се укратко дискутује проблем интегритета текста 2. посланице Коринћанима, нарочито глава 8 и 9, и с тим у вези опсег значења појма χάρις. Предлог је да се овај појам преводи са „благодат“ чак и тамо где постоје контекстуално адекватнија решења („милостиња“ нпр.), пошто се на тај начин српском читаоцу предочава теолошки значај који је апостол приписивао сакупљању материјалне помоћи за црквене заједнице Јудеје. 

Кључне речи: 2. Коринћанима, χάρις, апостол Павле, новчана помоћ


ΧΑΡΙΣ in 2 Corinthians 8–9
Some translators doubts and possible solutions

Summary: The term χάρις is one of the central concepts in theological vocabulary of the Apostle Paul. It is mainly Serbian translates as “a boon”. In 2 Corinthians 8–9 this term is unusually common and requires a different kind of translation solutions. In the paper briefly discusses the problem of the integrity of the text 2 Corinthians, especially Chapter 8 and 9, and in this regard the scope of meaning of χάρις. The proposal is that this term translates to “boon” even where there are contextual adequate solutions (“charity” for example), since in this way the reader presents Serbian theological significance that the apostle attributed to the collection of material assistance to the ecclesial community of Judea.

Keywords: 2 Corinthians, χάρις, the apostle Paul, financial assistance