Богословље

Логички, дијалектички и херменеутички аргументи у Оригеновој апологији Против Келса

Марина Стојановић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 162–185

УДК: 27-9”02”ORI

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Циљ осврта је да класификује и сажето објасни начине aргументације вере у Оригеновој Апологији Против Келса. Оригенова аргументација се углавном налази у сфери логичких, дијалектичких и херменеутичких аргумената. У складу са тим постоје три основна поступка која Ориген као апологета користи да оправда хришћанска учења и оспори Келсове аргументе против вере: 1) Ориген оспорава дијалектичку и логичку вредност Келсових приговора; 2) он успоставља адекватне аналогије неким Келсовим тврдњама да би их тиме девалоризовао; 3) Ориген примењује егзегезу Писма као начин да поткрепи хришћанска учења или оспори Келсова погрешна тумачења Писма. У овом раду три поменута поступка чине и његову начелну структуру.

Кључне речи: Ориген, Келс, апологија, логика, дијалектика, херменеутика


Logically, dialectical and hermeneutical arguments in  Origen’s apology Against Celsus

Summary: The paper aims to classify and briefly explain the methods of argumentation of the faith in Origen`s apology Against Celsus. Origen`s argumentation mainly dwells in the field of the logical, dialectical and hermeneutical arguments. Accordingly, there are three main methods which are used by the apologist in order to prove Christian doctrines and refute Celsus` arguments against the faith: 1) Origen refutes the dialectical and logical validity of certain Celsus` arguments 2) he establishes the appropriate analogies to some Celsus` assertions in order to devaluate these assertions 3) Origen applies the exegesis of the Scripture as a method to support Christian doctrines or deny Celsus` irregular interpretations of the Scripture. These three mentioned methods make also the general structure of this paper. 

Key words: Origen, Celsus, apology, logic, dialectic, hermeneutics