Богословље

Аустроугарски злочин над српским свештеницима у Фочи у Првом свјетском рату

Далибор Петровић
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет
Светог Василија Острошког у Фочи

Богословље 2 (2016) 223–236

УДК: 271.22(497.11)


Цео текст (.PDF)


Сажетак: Страдање српских православних свештеника фочанског краја у Босни и Херцеговини у првим мјесецима Првог свјетског рата било је пропраћено несвакидашњим и непримјереним до тада односом Аустроугарских власти према Српској Православној Цркви и српском народу уопште. Мотиви којима су се руководиле војне власти у Фочи, али и у цијелој Босни и Херцеговини, били су вишеструки. С једне стране се може говорити о обичној освети гдје је кривцем проглашен цијели један народ и његове културне, духовне или просвјетне институције. Истовремено, други мотив могао се уочити у жељи централних власти да коначно ријеше тзв. Српско питање у Босни и Херцеговини. План се имао извести примјеном просте ликвидације носиоца националне идеје српског народа уз примјену жестоких притисака који су полазили од једноставног забрањивања и негације историјског права на постојање и опстанак тог народа са јако израженом националном самосвијешћу а које се, по тим плановима, Српски народ морао одрећи.  

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, свештеници, Фоча, страдање, Први свјетски рат.


The Austro-Hungarian crime against Serbian priests in Foča in World War I

Suffering of the Serbian Orthodox priests of Foča area in Bosnia and Herzegovina, in early months of World War I was followed by unusual and, until then, inappropriate attitude of Austro-Hungarian authorities towards Serbian Orthodox church and Serbian people in general. The motives of military authorities in Foča, as well in whole Bosnia and Herzegovina, had multiple  significance. At one side, they can be seen as simple revenge, where one nation and its cultural, spiritual or educational institutions, was recognised as guilty. At the same time, the other motive could be perceived in the aim of central authorities to finally end so-called Serbian question in Bosnia and Herzegovina. The plan should be conducted  by simple liquidation of the carriers of the national idea of Serbian people, along with applying fierce pressures starting from simple suppression  and negation of historical right on existence and survival of that nation with very strong national awareness  of which, according to that plan, Serbian people had to renounce. 

Key words: Bosnia and Herzegovina, priests, Foča, suffering, World War.