Богословље

Историјско-богословски значај Свеправославног Сабора
 - осврт на припрему од Атона до Женеве

Гајо Гајић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 237–254

УДК: 27-732-676

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Црква је у  својој основи, природи - Сабор, Сабор Свете Тројице. Она се у историји пројављује као икона вечног, Божанског Савета, као Евхаристијско Сабрање из кога црпи и контуре свог историјског организовања. Сви сабори у историји су одраз тог евхаристијског обрасца Саборности који се конституише Светим Духом. Васељенски Сабори, тако, представљају институционални врхунац ове еклисиолошке самосвести. Колико је та свест слабила кроз историју, слабила је и свест о значају саборности. С друге стране, историјске борбе око првенства у Цркви (хипертрофија власти), производили су атрофију саборности. Исто тако, апстраковање и умањење значаја примата води фиктивној саборности. Овај текст, на примеру савремене припреме Светог и Великог Сабора Православне Цркве (од Атона до Женеве), настоји да прикаже нека од тих искушења, као и да укаже на значај еклисиолошке уравнотежености црквених органа у изграђивању Цркве и очувању истинске Саборности.

Кључне речи: Света Тројица, Сабор, Света Евхаристија, еклисиологија, Манастир Ватопед, Шамбези, Свети и велики Сабор, Владика Николај.


Historical and theological significance of Pan-Orthodox Council
- Review of the preparation from Aton to Geneva -

Summary: The church is in its core, nature – synodical and counciliar, as the synod of the Holy Trinity. It is made manifest in history as an icon of eternal, divine Council, as the eucharistic council from which draws the contours of its historic organization. All councils in history are a reflection of this Eucharistic form catholicity which is constituted by the Holy Spirit. Ecumenical Councils represents institutional culmination of this ecclesiastical self-awareness. On the other hand, the historical struggle over the primacy in the Church (hypertrophy of the Power) produced atrophy of congregation. Also, impairment of the primacy leads fictitious character of catholicity. This text aims to present some of the temptations, and to highlight the importance of the balance of ecclesiastical authority of the Church and preserve the true catholicity on the example of preparation of the Holy and Pan-Orthodox Church Council (from Athon to Geneva).

Keywords: Trinity, the Synod, the Council Eucharist, ecclesiology, Vatopedi Monastery, Chambesy, St. Pan-Orthodox Council, Bishop Nikolaj.