Богословље

The Essence and History of the Masoretic Text

Emanuel Tov
Hebrew University
Jerusalem

Богословље 1 (2017) 7–26

УДК: 27-242-235-277=14
26-246/-247-277=14

Цео текст (.PDF)


Abstract: In the presented paper author presents an extensive and multilayered explanation of what Masoretic Text (MT) is. Having located MT in the core of great majority of the Bible editions, the author firstly presents the MT as the only text used by organized Judaism from the first century CE onwards. Since it is a medieval text with roots in antiquity, but capable enough of reflecting a thousand year old ancient tradition, a relationship between the forerunners of the medieval MT and the medieval text is further explained. A particular attention is given to the work of the scribes, especially with the reference to the proto-MT. The presentation continues with a respective but condensed presentation of the nature of MT and finally ends with a hermeneutical comparison of MT with the other texts, like Septuagint (LXX), Samaritan Pentateuch (SP) and Dead Sea Scrolls (DSS).

Key words: Masoretic text, Bible, Torah, translation, spelling, scribe


Суштина и историја масоретског текста
Eмануeл Тов

Сажетак: У овом чланку, аутор нуди опсежан и вишеслојан одговор на питање шта је то Масоретски текст (МТ). Након што је лоцирао МТ у језгрo велике већине издања Библије, аутор најпре приказује МТ као једини текст који је организовани Јудаизам користио од првог века надаље. Пошто је реч о средњовековном тексту који своје корене има у антици, а у себи одражава хиљаду година стару традицију, у наставку се образлаже однос између средњовековног МТ и његових претходника. Нарочита пажња придата је раду преписивача, с посебним освртом на прото-МТ. У наставку се даје сажето образлагање природе МТ и завршава се херменеутичким поређењем МТ са другим текстовима као што су Септуагинта (LXX), Самарјанско Петокњижје (SP) и Свици са Мртвог мора (DSS).

Кључне речи: Масоретски текст, Библија, Тора, превод, правопис, преписивач