Богословље

Oсвајање Јерихона — Тумачење ИНав 6, 21

Ненад Божовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 27–48

УДК: 271.2-243.2-277

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У Старом Завету наилазимо на описе многих ратова који су праћени погромима. Савременом читаоцу ове сцене представљају нарочиту потешкоћу у разумевању. Посебно карактеристичнo местo je ИНав 6, 21 у којем се говори о потпуном уништењу становника Јерихона, укључујући и децу. Приликом читања тих места, сваки хришћанин улази у етичку дилему: да ли је могуће да је Бог заповедио овакве злочине или како ово место разумети у контексту откривења праштајућег и страдалног Бога у Новом Завету? Тема овога рада јесте управо тумачење овог и сличних проблематичних места. Аутор полази од претпоставке да у овом случају једино опус метода историјско-критичког приступа тексту може понудити задовољавајућа решења. У раду ће бити дата текстолошка анализа ИНав 6, 21, стих ће бити повезан са текстовима сличне садржине у СЗ након које ће следити преглед историје тумачења овог и повезаних места. Након тога биће разјашњен историјски контекст писања овог стиха, као и његова жанровска сличност са старооријенталним описима освајања, што ће нам омогућити да јасније сагледамо његову намеру и шири контекст.

Кључне речи: ~r:h' (hāram), рат, освајање, ослобођење, погром, Јерихон, Ханан, Палестина, Израиљ, Стари Завет, Асирија, царски извештаји, историја, археологија, тумачење, злоупотреба.


The Conquest of Jericho — Interpretation of Josh 6, 21
Nenad Božović

Abstract: When we read the Old Testament we come across accounts of wars which are followed by numerous massacres. For a contemporary reader these scenes represent a great difficulty for understanding. One of the most difficult verses is Josh 6, 21 in which we read about the complete destruction of the whole population of the city of Jericho, children included. Every Christian asks themselves when reading those passages the same question: is it possible that God commanded that these crimes be carried out? How can we comprehend these verses in the context of a forgiving and suffering God in the New Testament? The topic of this paper is the interpretation of this and similar difficult verses. The author presumes that for this task only historical criticism can offer a satisfying interpretation. I will present in this paper a detailed philological analysis of Josh 6, 21 where this verse will be intertextually connected to many verses with the same termini and similar content. This will be followed by an exploration of the historical and literary context of this verse, including the chapter about its similarity with ancient oriental war reporting and war narrative. This will enable a clearer historical background for the interpretation of this verse, providing the possibility of several contexts for its reading and undertanding.

Keywords: ~r:h' (hāram), war, conquest, liberation, Jericho, Canaan, Palestine, Israel, Old Testament, Ancient Orient, Assyria, war reports, propaganda, kings, slavery, history, archaeology, interpretation, political abuse.