Богословље

Изванхришћански антички контексти херменеутике у Περὶ ᾽Αρχῶν (Хомеријана и платонизам)

Марина Стојановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 99–119

УДК: 27-277.2 Ориген

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Циљ приложеног рада је да укаже на два најзначајнија античка јелинска контекста Оригенове егзегезе. Реч ће бити о хомерској егзегези и неким деловима Платоновог учења који су препознатљиви у Оригеновом приступу библијском тексту, као што су појмови инспирације, душе, разумског сазнања. Херменеутички осврт у Почелима, као и мањи изводи из егзегетских коментара рефлектују ову имлицитну и екплицитну зависност библијске егзегезе од већ постојеће јелинске метафизике и егзегезе.

Кључне речи: Ориген, хомерска егзегеза, тумачење, алегореза, Платон, инспирација


Non-Christian Ancient Contexts of Hermeneutics in Περὶ ᾽Αρχῶν (Homeric exegesis and Platonism)
Marina Stojanović

Summary: The paper aims to point out two most important ancient Greek contexts of Origen`s exegesis. This paper will examine the Homeric exegesis and some aspects of Plato`s teaching which are recognizable in Origen`s approach to the biblical text, such as the concepts of inspiration, soul, intelligible knowledge. Hermeneutical exposition in De Principiis, as well as some excerpts from the exegetical commentaries reflect this implicit and explicit dependence on the Greek metaphysics and exegesis which were historical backgrounds for Christian exegesis.

Key words: Origen, Homeric exegesis, interpretation, allegoresis, Plato, inspiration