Богословље

Небески символи Новог Завета у божанском домостроју спасења

Предраг Петровић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 120–134

УДК: 27-246-276.63

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Старозаветна тајноводства сагледавана у постојању и кретању небеских символа као интегралних делова свеколиког догађајног символизма божанског домостроја спасења, настављају се одговарајућим христолошким аналогијама и у Новом Завету. Новозаветни аспекти овог гносеолошког хоризонта односе се не само на времена Господње земаљске Литургије, већ и на времена у којима данас живимо. Будући да смо до свршетка века носиоци новозаветне визије постојања, не смемо пренебрегавати ни једно од многодимензионалних и многозначних предања Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве. Црквена предања укључују и предања везана за небеске символе постојања. Више него икада до сада, свеукупност и убрзаност символичних небо-земних догађаја обавезује нас да јединствено сагледавање божанског домостроја спасења препознамо не само у „земаљској“ равни, већ и у покретима небеских символа творевине Божије.

Кључне речи: небеска светила, чулни символи, знаци неба, обоготворење звезда, маги (чаробњаци), Валаам, Христос, Црква, домострој спасења


Heavenly Symbols of the New Testament in the Divine Oikonomia of Salvation
Predrag Petrović

Abstract: The Old Testament mystagogy that was perceived within the existence and movement of celestial symbols as integral parts of the overall eventful symbolism of the economy of salvation, are continued in the appropriate Christological analogies in the New Testament, too. The New Testament aspects of gnoseological horizon relate not only to the times of the Lord’s earthly Liturgy, but also to the times in which we live today. Since we are until the end of times holders of the New Testament vision of existence, we should not overlook either of multidimensional, equivocal traditions of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Church traditions include the traditions related to the celestial symbols of existence. More than ever, the totality and accelerated progression of the symbolic celestial and earthly events oblige us to recognise a unique understanding of the divine oikonomia of salvation not only on the “earthly” level, but also on the the movements of celestial symbols of God’s creation.

Key words: celestial lights, sensual symbols, celestial signs, deification of stars, wizards (magicians), Valaam, Christ, Church, oikonomia of salvation