Богословље

Кула изнад укрснице и „корни звоник“ у романскоj архитектури Словениjе, Немачкоj и јужноj Далмациjи: проблем генезиса и могуће византиjске паралеле

Ариадна Воронова
Православни Свето -Тихоновски универзитет
Москва

Богословље 1 (2017) 179–195

УДК: 726.54(497.12)"11/12”
726.54(430)"11/12"
726.54(497.13)"10"

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Посебна поjава у словеначкоj романици jе jеднобродна црква са звоником изнад хора, односно олтарског простора. Те цркве наjвише су распространjене на подручjу око границе садашњих држава Словениjе, Аустриjе и Немачкоj. То jе самосталан архитектонски тип, коjи се налази углавном у мањим сеоским црквама и твори регионално издвоjену групу. Простор испод „корнег звоника“ се упоређуjе са укрштањем главног брода и трансепта у ранохришħанским базиликама, а такође и у куполним црквама у Византиjи и на Западу, те у рашким црквама. То говори о присутности генетичких веза између тих типова, што враħа ка идеjи заjедничког корена романске и византиjске архитектуре.

Кључне речи: Корни звоник, кула изнад укрсницом, средњовековна архитектура, Далмациjа, рашка школа, византиjска уметност, романичка уметност.


The Tower above the Crossing and the “Chortrum” in Romanesque Architecture of Slovenia, Germany and southern Dalmatia: the problem of genesis and possible Byzantine parallels
Ariadna Voronova

Abstract: The article discusses a special type of western European Romanesque architecture, the church with the presbytery (choir) under the bell tower (germ. “Chorturm”, fr. “tour chevet”), the base of which is the altar space. Most of all are common in areas on the border of present-day states of Slovenia (the area of Koroško) and Austria (region Carinthia), and in south and West Germany (Thuringia, Alsace) and Scandinavia. It is a special architectural type that occurs mostly in small rural churches, and is a separate regional group. However, the space under this bell tower can be compared with crossing of the nave and the transept in early Christian basilicas and dome churches in Byzantium and in the West. It shows a genetic relation, which returns to the idea of a common root Romanesque and byzantine architecture.

Key words: Chortrum, tower above the crossing, Medieval architecture, Dalmatia, Rashka school, Byzantine Art, Romanesque Art