Богословље

Кирило-методијeвско наслеђе и колизије двају приступа сакралној језичкој норми у ареалу Pax Slavia Orthodoxa

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 209–218

УДК: 811.163.1'35
811.16'35

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се разматрају новаторске и архаизаторске тенденције у филологији и култури ареала Pax Slavia Orthodoxa, са посебним освртом на колизије до којих је долазило у преломним периодима културне и духовне историје (одјеци реформе патријарха Јефтимија на графијску норму Трновско-ресавске школе, одјеци ревизије патријарха Никона на реформу црквенословенске норме, утицај конституисања старообредништва на црквенословенску и руску књижевнојезичку норму, утицај философије и теологије ономатодоксије на развој неких подручја опште лингвистике, утицај демократизације културе на афирмацију полилингвизма сакралних језика у ареалу Pax Slavia Orthodoxa.

Кључне речи: Филологија ареала Pax Slavia Orthodoxa, сакрална књижевнојезичка норма, Константин Костенечки, ревизија патријарха Никона, лингвистичка доктрина старообредништва, ономатодоксија, полилингвизам сакралних језика.


The Heritage оf Cyril and Methodius and the Collision of Two Approaches to the Sacral Language Norm in Pax Slavia Orthodoxa Areal
Ksenija Končarević

Abstract: This paper discusses innovative and archaic tendencies in philology and culture of Pax Slavia Orthodoxa areal, with special emphasis on the collision which occurred in the crucial periods of cultural and spiritual history (the echoes of the reform of Patriarch Euthymius on the orthographic norm of Tarnovo-Resava School, the echoes of the revision of Patriarch Nikon on the reform of Church Slavonic norm, the influence of the constitution of the Old Believers on Church Slavonic and Russian literary language norm, the influence of philosophy and theology of onomathodoxy on the development of some areas of general linguistics with the Russians, the impact of democratization of culture on the affirmation of polylinguism of sacral languages in Pax Slavia Orthodoxa areal.

Key words: Philology of Pax Slavia Orthodoxa areal, sacral literary language norm, Constantine of Kostenets, revision of Patriarch Nikon, Old Believers linguistic doctrine, onomathodoxy, polylinguism of sacral languages.