Богословље

Историјско-критичка метода и Свети Оци

Кратка историја заједничке рецепције са екуменским импликацијама на нивоу библијских студија

Козмин Данијел Прикоп
Православни богословски факултет
Букурешт
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-278
27-23-277.2

7-27 стр.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Циљ ове студије је да обухвати динамику скорашњих библијских истраживања у православним и западним, нарочито протестантским, теолошким сферама. И православна и западна библијска теологија имају свој ток истраживања, који може бити надахнут достигнућима обеју страна. Отуд видимо да се православне библијске студије у последње време усмеравају ка примању и развијању егзегетске методе, те у том смислу могу се наклонити искуству Запада, а нарочито историјско-критичкој методи. Са друге стране, западни библисти покушавају да у данашњицу пренесу значење библијских текстова или њихову допуну, што је у блиској вези са православним библијским искуством. Решење ових питања може бити откривено кроз заједничку допуну са екуменским конотацијама.

Кључне речи: Библијске студије, егзегеза, Црквени Оци, историјско-критичка метода, синтеза, екуменски приступ.


Historical – Critical Method аnd Holy Fathers

Cosmin Daniel Pricop
Faculty of Orthodox Theology
Bucharest
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary:’The aim of this study is to include the dynamics of recent biblical research in Orthodox and Western, especially Protestant, theological spheres. Both Orthodox and Western biblical theology have their own course of research, which can be inspired by the achievements of both sides. Thus, we see that Orthodox biblical studies have been lately focused on receiving and developing of the exegetical method, and in that sense they can incline to the experience of the West, particularly the historical-critical method. On the other hand, Western biblicists try to convey to the present time the meaning of biblical texts or their supplements, which is closely related to the Orthodox biblical experience. The solution to these problems can be found through a mutually complement with ecumenical connotations.

Key words: Biblical studies, exegesis, Church Fathers, historical-critical method, synthesis, ecumenical approach.