Богословље

Аскетско искуство старца Јосифа Исихасте и савремена психоанализа

Маја Милић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.2-585 Јосиф Исихаста, монах

163-169 стр.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Аскетско искуство и практиковање умне молитве старца Јосифа Исихасте у раду се тумачи из угла савремене психоаналитичке теорије. Полази се од феноменолошке теорије перцепције и односа између дуализма (невидљиво-видљиво, унутра-споља, душа-тело) и тоталитета. Старац Јосиф Исихаста у својим писмима извештава о унутрашњим садржајима које доживљава у односу са телом, те су представљена тумачења ових процеса према теорији и студијама случаја психоаналитичара Сигмунда Фројда и Мелани Клајн. Такође, понуђено је разумевање молитве кроз терминологију Лакановог „стадијума огледала“. Захваљујући ритмичности умне молитве којом се постиже контрола над телом, као константи која одржава јасну дистинкцију између фантазматског и реалног, молитвени говор старца Јосифа Исихасте изузетно је стабилан у великом А. Тиме се омогућава превазилажење фантазматског односа а-а’ и остварује могућност за успостављање комуникације између А и S. Само на овај начин могуће је дотаћи почетну позицију S, једину у којој субјекат јесте сушти.

Кључне речи: старац Јосиф Исихаста, психоанализа, аскетско искуство, умна молитва, Лакан.


The Ascetic Experience of Elder Joseph the Hesychast and Contemporary Psychoanalysis

Maja Milić
Faculty of Philosophy
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The ascetic experience and practice of mental prayer of Elder Joseph the Hesychast in this work are interpreted from the perspective of contemporary psychoanalytic theory. It starts form the phenomenological theory of perception and relation between dualism (invisible-visible, inside-outside, mind-body) and totality. In his letters, Elder Joseph the Hesychast reported on the internal contents that he had experienced in relation to the body; therefore, interpretations of these processes according to the theory and case studies of psychoanalysts Sigmund Freud and Melanie Klein have been presented. The understanding of a prayer through the terminology of Lacan’s Mirror stage has also been submitted. Owing to the rhythm of a mental prayer by which the control over the body is achieved, as a constant that maintains a clear distinction between the phantasmatic and the real, Elder Joseph the Hesychast’s prayerful speech is exceptionally stable in the big A. This furthermore allows overcoming the phantasmatic relation а-а’ and achieves the possibility of establishing the communication between A and S. Only in this way is it possible to touch the starting position S – the only one in which the subject is in its being.

Key words: Elder Joseph the Hesychast, psychoanalysis, ascetic experience, mental prayer, Lacan.