Богословље

Један аспект теологије посланице Јеврејима – пут од вјере као повјерења до вјере као обећања

Небојша Ђогатовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-248.74-277
27-184.3

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 49–60

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Теологија Посланице Јеврејима има изузетну концепцију која се, уз помоћ дијалектичких опозита, линеарно развија. Постепено се развијају теме Откривења Сина, његовог божанског статуса, теме очовјечења, искупитељске и очиститељне улоге, затим доминантна тема првосвештеничког послања кроз чувено поређење са Мелхиседеком, дијалектика Стари и Нови Завјет, тематика вјере и обећања и, коначно, паренетска порука. У овој уочљивој нисходној линији теолошког излагања (Бог — очовјечење — очишћење — вјера — бодрење у вјери) сматрамо да је централна тема вјерa — вјерa која је квалитативно другачија у односу на старозавјетну. Та вјера је, наиме, заснована на Обећању (sic!) дарованом кроз Христа — великог Првосвештеника Мелхиседековог реда — и које, према томе, има постојани и трајни карактер. Вјера као Обећање, за разлику од старозавјетне вјере, даје вјернима извјесност и тиме их чини привилегованим, али и одговорнијим у односу на старозавјетне великане. ▶ Кључне ријечи: Син Божији, Првосвештеник, Мелхиседек, вјера, Обећање, Стари Завјет, Нови Завјет, одговорност.


THE THEOLOGY OF THE LETTER TO THE HEBREWS — PATH FROM THE FAITH AS THE RELIANCE TO THE FAITH AS A PROMISE

Nebojša Đogatović

Faculty of Orthodox Theology
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The Theology of the Letter to the Hebrews has extraordinary concept which expands linearly with the help of dialectic opposites. Topics of the Revelation of the Son, His divine status, topics of the Incarnation, His redeemable and purifying role, then dominant theme of the High Priest’s mission through famed comparation with Melchizedek, dialectics the Old and the New Testament, thematic of faith and promise and, finally, parenetic message are developed progressively. In this noticeable descent line of the theological exposition (God — Incarnation — faith — exhortation in faith) the author considers that the central topic is the faith — faith which is quantitatively different than the faith of the Old Testament. Still, that faith is founded on The Promise (sic!) given trough Christ — the great Archpriest of the order of Melchizedek — and which, then, has steadfast and eternal character. Faith as Promise, unlike the Old Testament faith, gives certainty to the faithful, thereby making them privileged, but more responsible than Old Testament’s heroes were. ▶ Key words: Son of God, Archpriest, Melchizedek, faith, Promise, the Old Testament, The New Testament, responsibility.