Богословље

Βόσκε τὰ πρόβατά μου (Јн 21, 17) — интеракција васкрслог Христа и апостола Петра у контексту античког преношења лидерства

Милан Кострешевић
Теолошки факултет Универзитета у Берну
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-247.8-277
27-31

46–61

Цео текст (.PDF)


Апстракт: Исусова интеракција и дијалог са апостолом Петром у Јн 21, 15−17 једна је од најдинамичнијих и најемоционалнијих новозаветних епизода, која је у исто време збуњивала многе научнике различитим питањима интерпретације. Поводом Исусовог дијалога са Петром у Јн 21, 15−17, научници су подељени по питању тога да ли Исусов разговор и наредба Петру има за циљ рехабилитацију Петра у статус ученика после његовог порицања Исуса или поверавање ауторитативног наређења Петру да води друге ученике. Док већина научника ставља нагласак на улогу Петра у Јн 21, 15−17, овај рад намерава да у светлу древних прича о наследству расправља о томе да Исусова интеракција и разговор са Петром имају за циљ да пренесу његову лидерску улогу Петру. Такав покушај није осмишљен да подржи Петрово првенство, већ има намеру да ступи у интеракцију с наративом у Јн 21, 15−17 и претпоставља књижевно јединство Јн 21 пошто је питање интегритета ван опсега овог рада. У даљем тексту најпре ће укратко бити изложена научна дискусија у вези са Јн 21, 15−17, а затим и размишљање о преношењу лидерства у античком свету на основу студије Чарлса Талберта и Периуа Степа. На крају, егзегетски ће бити анализирана сама Исусова интеракција са Петром у Јн 21, 15−17, која испуњава концептуално не само древни конвенционални облик прича о преношењу лидерства, већ такође и указује на љубав према Исусу као предуслов за Исусов пренос лидерства. ▶ Кључне речи: Исус, апостол Петар, лидерство, сукцесија, антички Медитеран.


Βόσκε τὰ πρόβατά μου (Joh 21, 17) — the interaction of the resurrected Christ and apostle Peter in the context of the ancient transmission of leadership

Milan Kostresevic
Faculty of Theology of the University of Bern
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Abstract: Jesus’ interaction and dialogue with Peter in John 21, 15−17 is one of the most dynamic and powerful episodes in the New Testament that has at the same time puzzled many scholars with varied interpretive issues. With regard to Jesus’ dialogue with Peter in John 21, 15−17, scholars are divided whether Jesus’ conversation and command to Peter aims at rehabilitating Peter to discipleship after his denial of Jesus or entrusting an authoritative commission to Peter to lead others. While most scholars place their emphasis on the role of Peter in John 21, 15−17, the present paper intends to argue in the light of ancient succession stories that Jesus’ interaction and conversation with Peter aims at transferring his leadership role to Peter. Such an attempt is not designed to support Peter’s primacy rather it is intended to interact with the narrative in John 21, 15−17 and presupposes the literary unity of John 21 since the question of integrity is beyond the scope of this paper. In what follows, we will, at first, briefly explain the scholarly discussion surrounding John 21, 15−17, and then we will narrate the succession thinking in Mediterranean Antiquity based on the study of Charles H. Talbert and Perry L. Stepp. Finally, we will explicate exegetically that Jesus’ interaction with Peter in John 21, 15−17 fulfills conceptually not only the ancient conventional form of succession stories but also suggests love for Jesus as a precondition for Jesus’ transfer of leadership. ▶ Key words: Jesus, apostle Peter, leadership, succession, ancient Mediterranean.