Богословље

Егзегеза старозаветних теофанија у делу De Trinitate Светог Августина

Александар Милојков
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-144.89 Августин, свети

23–49

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се разматра егзегеза старозаветних теофанија Светог Августина у његовом делу De Trinitate. У егзегези су уочавају Августинова херменеутичка начела, од којих је једно од основинх — In Vetere Novum lateat, et in Novo Vetus pateat, као и конституција теолошког мишљења које се образује не као аутономна спекулација (тзв. интелектуализам), већ га формирају три конститутивна чиниоца која стоје у херменеутичком кругу овим редом: Црква — Библија — разум. Главна теолошка питања која се разматрају у Августиновој егзегези старозаветних теофанија јесу тријадологија (са критичким ставом према тзв. Де Рењоновој парадигми) и онтологија сликовитог (figurate) присуства (praesentia) Бога у теофанијама, са акцентом на разматрању оправданости унитаристичког тумачења Августинове тријадологије (пример Анђела Господњег у синајској теофанији). ▶ Кључне речи: Свети Августин, херменеутика, егзегеза, Библија, Стари Завет, теофаније, тријадологија.


Exegesis of the Old Testament Theophanies in Saint Augustine’s De Trinitate

Aleksandar Milojkov
University of Belgrade
Faculty of Orthodoks Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In this paper Saint Augustine`s egsegesis of the Old Testament theophanies in his work De Trinitate is discussed. Augustine`s hermeneutical principles are observed in his egsegesis, one of wich is fundamental — In Vetere Novum lateat, et in Novo Vetus pateat; also, his constitution of own theological thinking is analyzed. This theological thinking is not formed as an autonomous speculation (so-callеd intellectualism), but it`s shaped by three constituent factors, that stand in the hermeneutic circle in this order: Church — Bible — reason.
The main theological issues that are disscused in Augustine`s egsegesis of the Old Testamen theophanies are triadology (with a critical attitude toward the so-called de Regnon paradigm) and the ontology of the figurative (figurate) presence (praesentia) of God in theofanies, with an emphasis on delibarating about correctness of an unitarian interpretation of the Augustinian triadology (the example of the Angel of the Lord in Sinai theophany). ▶ Keywords: Saint Augustine, hermeneutics, egsegesis, Bible, the Old Testament, theophanies, triadology.