Богословље

Чланци

Упутство за обликовање и форматизовање студијских прилога

Часопис Богословље објављује оригиналне научне ауторске радове превасходно на српском и енглеском језику, а у посебним случајевима и на другим, научно релевантним европским језицима (руски, немачки, италијански, француски), као и преводе са класичних језика, осврте и приказе. Радови на српском објављују се ћирилицом. Радови морају бити у складу са етичким и академским стандардима. Радови се двоструко рецензирају.
 
1. Достављање рукописа Уредништву
 
Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе електронским путем на имејл адресу Уредништва: 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
1. Аутор треба да у посебном документу наведе своје име и презиме, назив установе у којој је запослен, поштанску и електронску адресу, број телефона и кратку академску биографију.
 
2. Аутор треба да потврди да рад није под истим нити под другачијим насловом већ објављиван, као и да рад није истовремено доставио и неком другом часопису, односно да рад није и неће бити понуђен ради објављивања неком другом часопису у земљи или иностранству све док уредништво часописа Богословље не извести аутора о крајњој одлуци o публиковању чланка.
 
3. С тим у вези аутор је у обавези да Уредништву достави и потписану Ауторску изјаву (Ауторска изјава се може наћи овде: https://bfspc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bogoslovlje_bfspc_bg_ac_rs/EZJSMPxtrh9Fv897e5gjZGoBLY7U8XEg2oTjvTtquYYQxQ?e=foZPLY )  којом потврђује да достављени чланак представља резултат сопствених истраживања, да не крши ауторска права или права било које треће стране, да су приликом писања рада поштована правила научне методологије у погледу цитирања туђих извора и навода, и да рад није под тим, нити под било којим другим насловом, објављен или понуђен на објављивање у било којем другом часопису.
 
2. Структура рада
 
Рад треба да садржи:
 
1) име и презиме, афилијацију и имејл адресу аутора (у левом углу)
2) наслов; 
3) апстракт (до 20 редова) и кључне речи (до 10 речи) на српском језику, односно језику рада;
4) основни текст;
5) наслов на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском; 
6) име, презиме и афилијацију аутора на енглеском језику (обавезно), тј. на српском уколико је рад написан на енглеском;
7) апстракт (до 40 редова) и кључне речи (до 10 речи) на енглеском језику (обавезно). 
Уколико је рад писан на српском или неком другом од језика. Пожељно је да апстракт на енглеском језику буде опширнији.
8) На крају рада достави пуну библиографију са наведеним свим радовима, коришћеним у тексту (bibliography: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html) 
9) Обим укупног текста рада треба да буде од 12.000 до 40.000 словних знакова, рачунајући ту и размаке и напомене.
 
3. Техничке карактеристике фајла са текстом рада
 
Аутори и преводиоци треба да своје радове доставе у две електронске копије – као Microsoft Word 2003 документ, у .doc или .rtf екстензији. Пожељно је да рад буде достављен и као Adobe Systems Inc. документ, у .pdf екстензији. 
 
а) илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске карте, …) треба да буду црно-бели и са називом прилога. Аутор треба да означи место прилога у тексту. 
б) Такође, аутор је дужан да достави Уредништву потписану изјаву да су илустрације његово ауторско дело или дозволу носиоца ауторских права за њихово објављивање у Богословљу.
 
4. Годишњи план и рокови за излажење часописа
 
Богословље излазе у две свеске годишње (у јуну и децембру).
Прва свеска се закључује 1. март; 1.април је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.
Друга свеска се закључује 1. септембар; 1. октобар је крајњи рок за ауторе да доставе коначне верзије текстова и евентуалне исправке.
Ауторска права у вези са објављеним радовима преносе се на издавача. Рукописи и прилози се не враћају.
 
5. Правила цитирања (ФУСНОТЕ)

Упутство за цитирање се налази на овом линку за преузимање: „УПУТСТВО ЗА ЦИТИРАЊЕ И НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ“

6. Етика часописа и изјава о злоупотреби

а. Објављивање и ауторство:

Сваки чланак предложен за објављивање у часопису БОГОСЛОВЉЕ мора имати научну вредност. Аутори ће користити фусноте (пратећи модел из предлошка) и обезбедиће редакцији библиографску листу, на крају истраживања. Ако је рад написан у оквиру пројекта или је финансиран на други начин, ово ће бити поменуто у самом раду. Часопис не наплаћује објављивање.

Плагијаризам или аутоплагијаризам су забрањени и доводе до одбацивања материјала за објављивање.

Објављивање истог чланка или студија у неколико часописа или покушај његовог објављивања у више различитих часописа, доводе до одбацивања објављивања.

б. Одговорности аутора/Процес рецензирања радова:

По пријему рада Уредништво најпре одлучује да ли рад одговара профилу часописа и да ли ће бити послат на рецензирање, и потом аутора обавештава о својој одлуци.

Прилоге који се шаљу на рецензирање Уредништво доставља двојици рецензената. Имена рецензената нису и неће бити позната ауторима а сва комуникација се одвија преко Уредништва. Рецензенти добијају текст чланка електронским путем, без имена аутора или других података који би открили идентитет аутора (тзв. „double blind“ peer review).

Уколико је чланак безусловно прихваћен од стране оба рецензента, рад је примљен за штампу. Уколико је одбијен од стране оба рецензента, рад неће бити штампан. Уколико је неко од рецензената/оба рецензента тражио дораду чланка, аутор се упознаје са захтевима. Након исправки/дораде, чланак се поново доставља рецензенту/рецензентима ради провере испуњености постављених услова. Уколико рецензенти процене да су услови испуњени чланак ће бити објављен. Уколико један рецензент условно или безусловно да позитивну рецензију а други негативну, биће ангажован трећи рецензент чија ће рецензија бити коначна.

По окончању процеса рецензирања, Уредништво обавештава аутора о томе да ли је рад прихваћен за објављивање или је одбијен.

Додатно, по пријему позитивних рецензија, Уредништво задржава право да од аутора захтева да чланак саобрази нормама часописа, односно да свој рад усклади са Упутством ауторима. Аутор је дужан да у року од 7 радних дана изврши коректуру рада, уколико то буде од њега затражено.

Рок за завршетак процеса рецензирања радова је 12 месеци од предаје рукописа, односно датума приспећа и електронске и штампане копије рукописа, рачунајући први радан дан као датум приспећа уколико копија буде послата током нерадних дана.

Рок за објављивање одобрених радова по окончању процеса рецензирања и после уношења евентуалних исправки је 6 месеци, рачунајући од датума одобравања односно приспећа коначне верзије рада.

в. Одговорности уредништва:

У процесу објављивања часописа, уредништво има следеће одговорности:

 • потпуну одговорност и овлашћења да одбаце/прихвате чланак;
 • не би требало да постоји било какав конфликта интереса у погледу чланака које одбацују/прихватају;
 • прихвата само ауторски чланак уколико постоји уверење да не крши правила издавања;
 • када се пронађу грешке, препоручује исправке или допуне;
 • чува анонимност рецензената.

г. Етика издавања

 • Редакција прати и чува етику издавања од стране уредништва;
 • Редакција пружа смернице за поновно праћење чланака;
 • Чланови редакције морају одржавати академски интегритет;
 • Редакција такође спречава да пословне потребе угрозе интелектуалне и етичке стандарде;
 • Редакција може затражити од аутора да обезбеди исправке, појашњења или допуне по потреби. Редакција такође мора да обезбеди објављивање ових информација на сајту и у рецензији.
 • Редакција и Уредништво ће се бавити спречавањем плагијаризма или превара.