Богословље

Импресум

БОГОСЛОВЉЕ

Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Основан 1926. Излази два пута годишње.

Досадашњи уредници
Димитрије Стефановић (1926-1940), Димитрије Димитријевић (1958; 1960),
Чедомир Драшковић (1958; 1961-1976), Благота Гардашевић (1959),
Прибислав Симић (1977-1996), Владан Перишић (1990), Димитрије Калезић (1997; 2000),
Радомир Поповић (1998-1999; 2001-2004; 2013-2016), Максим Васиљевић (2005-2009),
Богдан Лубардић (2010-2012), Родољуб Кубат (2017-2019)

Главни и одговорни уредник
Владимир Вукашиновић

Секретар
Растко Јовић

Уредништво
Порфирије Перић, Зоран Крстић, Предраг Драгутиновић, Владислав Пузовић, Србољуб Убипариповић, Милосав Вешовић, Владимир Антић

Чланови међународне редакције
Емануел Тов (Јерусалим), Христос Караколис (Атина), Дарко Ђого (Фоча), Наталия Сухова (Москва), Даниел Бенга (Букурешт), Свилен Тутеков (Велико Трново), Марк Чепман (Оксфорд), Тобиас Никлас (Регенсбург), Карл-Вилхелм Нибур (Јена), Џон Бер (Њујорк)

Тираж: 500 примерака

Штампа: Донат граф, Београд

© Copyright 2021 ПБФ - Сва права задржана.
Ниједан део ове публикације не може бити објављен, репродукован, преведен нити пренесен у било каквој форми – електронској, механичкој, фотокопијској или томе слично, без претходног писменог одобрења издавача.

Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


THEOLOGY

Journal of Orthodox Theology, University of Belgrade
Founded in 1926, and published twice a year

Former editors
Dimitrije Stefanović (1926-1940), Dimitrije Dimitrijević (1958; 1960), Čedomir Drašković (1958; 1961-1976), Blagota Gardašević (1959), Pribislav Simić (1977-1996), Vladan Perišić (1990), Dimitrije Kalezić (1997; 2000), Radomir Popović (1998-1999; 2001-2004; 2013-2016), Maksim Vasiljević (2005-2009), Bogdan Lubardić (2010-2012), Rodoljub Kubat (2017-2019)

Editor in chief
Vladimir Vukasinović

Secretary
Rastko Jović

Editorial board
Porfirije Perić, Zoran Krstić, Predrag Dragutinović, Vladislav Puzović, Srboljub Ubiparipović, Milosav Vešović, Vladimir Antić

Members of the international editorial board
Emanuel Tov (Jerusalim), Hristos Karakolis (Atina), Darko Đogo (Foča), Natalija Suhova (Moskva), Daniel Benga (Bukurešt), Svilen Tutekov (Veliko Trnovo), Mark Čepman (Oksford), Tobias Niklas (Regensburg), Karl-Vilhelm Nibur (Jena), Džon Ber (Njujork)

Print: Donat graf, Beograd

© Copyright 2021 PBF - All rights reserved.
No part of this publication may not be published, reproduced, translated nor transferred in any form - electronic, mechanical or copy without the prior written permission of the publisher.

Faculty of Orthodox Theology, Mije Kovačevića 11b 11060.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПБФ инфо

Телефони:
011 2762 732
011 2762 958
Факс:
011 2769 205
ПИБ:
103503783
Матични број:
17569961
Шифра делатности:
80325
Број жиро рачуна:
840-2046666-36

опширније...

 Званична Интернет презентација.

Православни богословски факултет Универзитета у Београду.

bfspc.bg.ac.rs